Nyheter

Gav klartecken till projekt för social insatsgrupp

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till medborgarförvaltningens projekt för en social insatsgrupp.

Medborgarförvaltningen har tillsammans med skola och omsorgsförvaltningen sedan maj 2020 arbetat med planering och införande av TSI (tidigt samordnade insatser). Arbetet befinner sig nu i genomförandefas vilket innebär att två grundskolor för närvarande ingår i projektet. Det skall under oktober månad följas upp för att därefter inkludera fler skolor. Målet är att samtliga grundskolor, förskolor, familjecentral samt gymnasieskolan ska omfattas av TSI under 2022. 

Som en fortsatt del av det förebyggande arbetet vill medborgarförvaltningen påbörja arbetet med en social insatsgrupp. Förslagsvis genomförs detta i projektform under två års tid, där medel avsätts till projektledare, motsvarande en heltidstjänst. Kostnad för detta innebär 750 000 kronor per år, totalt 1,5 miljoner kronor. Projektets fokus kommer att ligga på framtagning av styrande dokument och processer och samordning av aktörer kring personer där social insatsgrupp kan vara hjälpande. Målet är att det efter två år ska vara möjligt för medborgarförvaltningen att driva arbetet inom ramen för befintligt uppdrag och budget. Projektet bör påbörjas snarast, dock senast den 1 januari 2022. 

En social insatsgrupp är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att lämna en kriminell livsstil. Arbetet syftar till insatser för unga som riskerar att bli kriminella och som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk och en kriminell livsstil. Socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån individens behov. Det arbete och de insatser som görs för individen ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. Det handlar om tidiga och tydliga åtgärder för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminalitet och hjälpa brottsbenägna att bryta en negativ spiral. 

Medborgarförvaltningens bedömning är att Värnamo kommun har förutsättningarna för att lyckas med ett sådant arbete, då samverkan mellan förvaltningarna, men även med andra aktörer såsom polis är väldigt goda. 

Kommunstyrelsen diskuterade medborgarförvaltningens förslag. De beslutade att bevilja förvaltningen pengarna för att starta upp projektet. 

– Det handlar om att snabbt kunna göra kraftinsatser när saker inte går som det är tänkt. Det här är ett angeläget och positivt initiativ, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Taggar

Dela