Nyheter

Gav klartecken till projekt om skyfallsvägar 

Nyheter Tekniska förvaltningen vill få en uppfattning om var vattnet rinner vid skyfall i kommunen. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet.

Kommunens ambition är att översvämmade vägar ska vara ett minne blott i framtiden. Arkivbild.

Problematiken med dagvatten och översvämningar vid kraftiga regn blir alltmer belyst i dagens samhälle. VA-kollektivet ansvarar för att leda bort dagvatten till viss grad (mindre än ett så kallat 20-årsregn i merparten av fall, men ibland även upp till ett 30-årsregn) men vad som händer därefter, när ledningssystemet är fullt, är att vattnet kommer rinna längs marknivån. Tekniska förvaltningen ser det som kommunens ansvar att förhindra att byggnader tar skada och att kommunen ska sträva efter att vatten på ett säkert sätt ska kunna rinna längs kommunens gator och grönområden på ett sådant sätt att minimal skada på byggnader uppstår. 

För att skapa sig en uppfattning om var vattnet rinner vid skyfall jobbar man med modeller av marknivåer som då ger en ytavrinningskartering. Modellen visar var det skapas lågpunkter och var rinnvägarna finns. Detta används sedan till att ta fram projekt för att förhindra översvämningar vid skyfall. Här menar förvaltningen att stora åtgärder behövs, där sänkning av gator och grönområden, byggnation av vallar eller stödmurar och upphöjningar i gator ses som möjliga åtgärder. Det finns en ytavrinningskartering gjord för Värnamo stad, som visar var åtgärderna i första hand behövs. Förvaltningen ser även att det behövs en ytavrinningsmodell för de andra tätorterna i kommunen, som visar var det är lämpligt att bygga nya bostäder samt var åtgärder behövs för att förhindra skyfallsskador. 

För Värnamo stad finns i dag många åtgärdsförslag framme och nu ska de första åtgärderna projekteras och byggas. Ett av de första ställena kommer vara vid korsningen Vråenvägen och Julias, väg där Kröcklebäcken rinner in under Vråenvägen. Detta inlopp under Vråenvägen är ett mycket känsligt inlopp då det är många rinnvägar vid skyfall till just denna punkt. Här måste ett fördröjningsmagasin byggas för att kunna hantera dessa vattenmängder. Det finns i investeringsbudgeten för 2021 avsatt 1 miljon kronor för projektet Skyfallsvägar. Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att budgetmedlen ska kunna användas. 

När kommunfullmäktige sammanträdde förra torsdagens diskuterades frågan. Fullmäktige beslutade att ge startbesked till projektet.

– När vi hade Agenda 2030 så fick vi känslan att det var många som inte kände till hur bra vi är på det här. Som ni vet hade vi i budgeten för några år sedan stora summor avsatta där vi skulle valla in och pumpa in de här skyfallen. Nu arbetar man på ett annat sätt. Nu gör man de här skyfallsvägarna som man ska börja projektera till. Hålen som man då ser är fördröjningsmagasin, så satt man försöker hantera vattnet på effektivt som möjligt. Man kan göra det på olika sätt. Det ena är att hantera vattnet som kommer uppströms, och det andra är att hantera regnvattnet. I tekniska utskottet är vi medvetna om att förvaltningen arbetar med naturen och inte emot den, sa Gottlieb Granberg (M) som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Taggar

Dela