Nyheter

Gav klartecken till energisparåtgärder

Nyheter Från ny belysning i sporthall till fjärrvärmesatsning. Kommunen satsar 750 000 kronor på energisparåtgärder.

Från nytt golv i sporthall till en fjärrvärmesatsning. Kommunen satsar 750 000 kronor på energisparåtgärder. Bilder: Pixabay/David Alin

Den pågående energikrisen har fått kommuner och organisationer att agera. När tekniska utskottet strålade samman diskuterades flera energisparåtgärder.  

Pengar till projektet ”Sporthallen byte av sportgolv och belysning”

I samband med att golv i sporthallen byts även belysningen från lysrör till LED-belysning. Utbyte av belysningen ger en besparing på cirka 88 000 kronor per år i energikostnader. Det ger en återbetalningstid på cirka 4,5 år med en investering på
400 000 kronor. För att genomföra projektet föreslog tekniska förvaltningen att 400 000 kronor anvisas från projektet ”Energisparåtgärder”
till projektet ”Sporthallen byte av sportgolv och belysning”. 

Pengar till projektet ”Förstudie energisparåtgärder”

För att kartlägga var energibesparande åtgärder får bäst effekt behöver medel avsättas för förstudiearbeten. Pengarna kommer att användas för konsulthjälp, kartläggningar och mätningar i kommunens fastigheter. För att genomföra projektet föreslog tekniska förvaltningen att 100 000 kronor anvisas från projektet ”Energisparåtgärder” till projektet ”Förstudie energisparåtgärder”.

Pengar till projektet ”Bredaryd skola gymnastiksal fjärrvärme”

Mellan skola och gymnastiksal ligger i dag en äldre kulvert. Den är dåligt isolerad som ger energiförluster. I samband med angränsade projekt så kan nyare kulvert kopplas om till ny primäranslutning för gymnastiksalen. Omkopplingen delfinansieras till en fjärdedel från projektet ”Energisparåtgärder” och till tre fjärdedelar från projektet ”Oförutsedda fastighetsinvesteringar”. För att genomföra projektet föreslog tekniska förvaltningen att 250 000 kronor anvisas från projekt ”Energisparåtgärder” till projektet ”Bredaryd skola gymnastiksal fjärrvärme”.

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att ge klartecken till de tre projekten, vilket innebär att totalt 750 000 kronor läggs på energisparåtgärder.

Taggar

Dela