Nyheter

Garantell kan fortsätta växa

Nyheter I dag diskuterar kommunens högsta politiker möjligheten för Garantell att växa ytterligare.

I dag diskuterar kommunstyrelsen det upprättade marknanvisningsavtalet med optionsrätt och nyttjanderätt med Garantell AB avseende köp av mark inom fastigheterna Hornaryd 3:1 och Sörsjö 3:1 på Sörsjö verksamhetsområde. Det blåa området berör markanvisningen. I avtalet finns även en optionsrätt och en nyttjanderätt för företaget att köpa mer markyta (de lila respektive det blåröda området på bilden). Bild: Värnamo kommun

Värnamo kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med optionsrätt och nyttjanderätt med Garantell AB avseende mark inom fastigheterna Hornaryd 3:1 och Sörsjö 3:1 på Sörsjö verksamhetsområde. Garantell bedriver tillverkningsindustri inom sin egenägda fastighet Distributören 1 på området. Bolaget har över tid vuxit stadigt och löpande genomfört markförvärv och utbyggnationer. Garantell har under en tid framfört starka önskemål till kommunen om att genomföra betydande investeringar i sin befintliga verksamhet och delvis nya verksamhetsgrenar. Bolaget är ytterst måna om att säkerställa sina framtida investerings- och tillväxtplaner på nuvarande plats i Värnamo. 

Markanvisningen omfattar totalt cirka 190 000 kvadratmeter mark inom de kommunägda fastigheterna Hornaryd 3:1 och Sörsjö 3:1. En framtida överlåtelse av det markanvisade området (det blåa området på kartan ovan) kan komma att inbringa drygt 12,2 miljoner kronor till kommunens kassa.

Bolaget ska bekosta och i samarbete med Värnamo kommun ta fram en ny detaljplan för markområdet. Den 28 april 2021 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om ett planuppdrag för det aktuella området. Markanvisningsavtalet reglerar frågor rörande planprocessen och efterföljande genomförande. I huvudsak ligger samtliga genomförandefrågor och kostnader på bolaget. Bolaget ska bland annat bekosta ett dagvattenmagasin för hela sin framtida markyta. Genomförandefrågorna kommer att konkretiseras under planprocessen och regleras i samband med att detaljplanen antas. 

Markanvisningsavtalet innehåller också ett tillägg innehållande en optionsrätt att i framtiden genomföra ytterligare en markanvisning inom Hornaryd 3:1 och Sörsjö 3:1 (det lila området i kartbilden ovan). Optionsrätten förutsätter att bolaget fullföljer den första markanvisningen, och därefter först utnyttjar byggrätten inom det markområdet. Optionsrätten gäller i 10 år från det datum den första detaljplanen vinner laga kraft. 

Avtalet innehåller vidare en nyttjanderätt för bolaget att i förväg under planprocessen terrassera och markbereda en del av det markanvisade området inom Hornaryd 3:1 (det blåröda området i kartbilden ovan). Bolaget har användbara massor inom sin nuvarande fastighet som behöver hanteras för att deras senaste utbyggnation ska kunna utnyttjas optimalt. Ovanstående i kombination med att kunna förbereda marken och låta materialet sätta sig inför ytterligare brådskande byggnation inom det anvisade området är motiven till denna nyttjanderätt. 

I dag diskuterar kommunstyrelsen markanvisningsavtalet. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsavtal inklusive optionsrätt och nyttjanderätt med Garantell AB avseende mark inom Hornaryd 3:1 och Sörsjö 3:1 inom Sörsjö verksamhetsområde i Värnamo stad samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med markanvisningsavtalet teckna köpekontrakt och andra avtal rörande övriga genomförandefrågor med bolaget i samband med att en ny detaljplan upprättas. 

Taggar

Dela