Nyheter

Gåeryds rasbranter

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet, med utsikt över sjön Rusken. Området består av en rasbrant med ädellövskog. Reservatet är rikt på örter och fåglar. Välkommen hit att ströva fritt, njuta av naturen och lyssna till fåglarnas sång.

Syfte

  • bevara och vårda ädellövskog och bokskog med dess biologiska mångfald,
  • bevara och vårda naturvärdesträd,
  • bevara den lundartade markfloran,
  • bevara förekommande Natura 2000-naturtyper i gynnsamt tillstånd,
  • inom ramen för bevarande av

Växt- och djurliv

Höjdskillnaderna i Gåeryds rasbranter ligger på omkring 40 meter. Berggrunden innehåller så kallad grönsten (diorit). Det är en bergart som är rik på mineralämnen och samtidigt lättvittrad, vilket är gynnsamt för växtligheten.

I lövskogen växer främst ek, med inslag av de flesta andra lövträd, mest av lind och bok. Området är örtrikt, och här finns flera växter som är ovanliga i trakten. Till de mer exklusiva arterna hör hässlebrodd, långsvingel, vårärt, tandrot, trolldruva och myskmadra.

Lövskogen, framför allt de äldre träden, har bidragit till att reservatet är rikt på fåglar. Här kan du höra småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

I äldre tid nyttjades området som slåttermark, men de enda synliga spåren efter detta är några gamla hamlade lindar. I reservatet finns dessutom en kallkälla.

Friluftsliv

Det går en smal stig i Gåeryds rasbranter. Den är ungefär 650 meter lång och täcker in större delen av reservatet.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar