Nyheter

Fullmäktige diskuterar vattenreglering

Nyheter Kommunfullmäktige diskuterar ett medborgarförslag om bygga vattenregleringsanordningar vid sjön Hindsen.

Hindsen. Foto: Wikimedia Commons

Den 26 september 2014 fick kommunstyrelsen in ett medborgarförslag, där förslagsställaren föreslår moderna regleringsanordningar vid sjön Hindsen. Initiativtagaren ser kommunens behov av reservvattentäkt för centralorten och höga naturvärden som giltiga skäl för att bygga regleringsanordningar vid sjön. Som ytterligare skäl ser förslagsställaren att vid bortfall av ordinarie vattentäkt tas allt vatten från Hindsen, där intiativtagaren menar att 4 000 kubikmeter vatten oreglerat skulle pumpas ut från sjön varje dygn, vilket skulle påverka sjöns och naturens biologi negativt.

Samhällsbyggnadsnämnden har undersökt det hela och har föreslagit fullmäktige att avslå medborgarförslaget med följande motivering:

”Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens beskrivning av sjön Hindsens kvalitéer och vikten av att så långt som möjligt bibehålla både sjöns vattenkvalité och dess naturvärden.

Nämnden gör däremot en annan bedömning av nödvändigheten och lämpligheten att reglera sjön Hindsen.

Mark och miljödomstolen i Växjö lämnade 2013 tillstånd enligt Miljöbalken till Värnamo kommun att bortleda vatten från sjön. I domens redogörelse för Värnamo kommuns ansökan står det om företagets utförande bland annat att tillstånd söks för ett vattenuttag på 1,4 miljoner kubikmeter per år, vilket motsvarar cirka 44,5 liter per sekund. Detta uttag motsvara ungefär hälften av det prognostiserade behovet för år 2025. Uttaget ur sjön bedöms aldrig kunna påverka sjöns vattennivå med mer än 100 millimeter och att sökande (Värnamo kommun) bedömer att det får anses som en liten påverkan, som inte medför allvarliga konsekvenser för allmänna och enskilda intressen.

Mark och miljödomstolen satte i sitt beslut ett antal villkor för tillståndet för bortledande av ytvatten. Ett av dessa villkor är att, sökanden får inte göra vattenuttag med en sådan vattenmängd att utflödet ur sjöns södra utlopp ge- nom trummorna understiger 25 liter per sekund.

Vid förhandlingen om tillstånd yrkade ett antal fastighetsägare runt sjön på att utflödena i sjöns norra och södra delar skulle regleras genom sökandes försorg. Mark och miljödomstolen avslog detta yrkande. Domen överklagades av fastighetsägarna. Men överklagandet fick inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Detta innebär att oavsett om sjön Hindsen regleras eller förblir oreglerad så får Värnamo kommun inte göra vattenuttag med en sådan vattenmängd att utflödet ur sjöns södra utlopp genom trummorna understiger 25 liter per sekund. Vid en ansökan om tillstånd för att reglera sjön så kommer troligtvis samma villkor om vattenmängd för utflöde ur sjöns södra utlopp om 25 liter per sekund att gälla. Detta innebär att vid extrema torrår så kommer kommunen troligtvis inte att kunna ta ut något vatten från sjön Hindsen oavsett om den är reglerad eller inte.

Den fördel som kommunen skulle få genom att reglera sjön är att genom en reglering kunna bygga upp ett vattenmagasin. Detta skulle troligtvis innebära en tidvis högre vattennivå än vad som är normalt i dag. En höjning av vattennivån skulle kunna innebära problem för vissa av fastighetsägarna runt sjön.

I och med detta ser kommunen för nuvarande inte att en reglering skulle ge någon betydande fördel för Värnamo kommun. Det finns en risk att en reglering av sjön Hindsen snarare skulle kunna skapa mer problem för fastighetsägarna runt sjön, än den gör nytta för kommunen.”

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades medborgarförslaget. Votering i frågan krävdes, där SD yrkade bifall, som slutade 13-2 till yrkande på avslag. På kommunfullmäktige avgörs frågan.

Taggar