Nyheter

Diskuterar klartecken för projektering av reservvattentäkt

Nyheter Tekniska utskottet har sagt sitt. Fullmäktige beslutar om startbesked för projektering av reservvattentäkt Hindsen.

Läsarbild av Lars Grahn

Värnamo kommun har sedan tidigare beslutat att använda Hindsen som reservvattentäkt. För att det ska möjliggöras krävs att det byggs en pumpstation och intagsledning vid sjön, att den 1,1 kilometer långa råvattenledningen från Hindsen till vattenverket i Ljusseveka färdigställs och att en teknik för att rena ytvatten implementeras på vattenverket. För att göra ett teknikval behöver kommunen anlita expertkompetens. De räknar med att kunna påbörja utredning och projektering av Ljusseveka vattenverk för rening av ytvatten under 2021 om beslut i ärendet fattas.

Kommunen har genomfört en utredning för att hitta Värnamos nästa vattentäkt. Trots att en noggrann undersökning av ett flertal platser har kommunen ännu inte funnit en permanent lösning. I utredningen görs bedömningen att Hindsen kan och bör färdigställas som reservvattentäkt, i händelse av begränsad leverans av nuvarande vattentäkt.

På tekniska utskottets sammanträde diskuterades ärendet.

Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ge startbesked för projektering av reservvattentäkt Hindsen.

Taggar