Nyheter

Frågar Gottlieb om ventilation i skolor

Frågar Gottlieb om ventilation i skolor

Nyheter Socialdemokraterna från tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om ventilation vid kommunens skolor.

S kommer med följande interpellation om klimat i skolan:

Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras regelbundet på kommunens fastigheter. Tillsyn och kontroll har skett på 16 skolor i kommunen. På dessa fanns 63 åtgärdskrav inklusive förelägganden. Flera av dessa visade att ventilationen är undermålig. Ventilationen skall kollas enligt kontrollplaner. Vad gör Värnamo kommun som fastighetsägare för att luftkvaliteten i våra förskolor och skolor skall vara bra så att arbetsmiljön för barn och personal är god? Sköts byte av filter o dylikt efter uppgjord plan? Hur bevakas att OVK genomförs regelbundet

På kommunens hemsida anges en tydlig nivå på hur ventilation av bostad/lokal skall vara. ”Bra ventilation i vår bostad är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Även för byggnaden i sig är ventilationen viktig – dålig ventilation kan i vissa fall orsaka skada på byggnadens konstruktion. Genom god ventilation leds fukt och föroreningar bort från inomhusluften och bostaden tillförs ny luft”. För gott inomhusklimat och för ansvarsfull skötsel av byggnad är alltså en väl fungerande ventilation viktig. Lagstiftningen är tydlig på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att se till att OVK genomförs, dvs här Fastighetsavdelningen som lyder under tekniska utskottet.
Kontroll av OVK och inomhusluft/ventilation på skolor och förskolor är genomförd inom kommunen. Det finns flera anmärkningar. Dålig ventilation kan bero på dålig utrustning, brister i filterbyte, kunskapsbrist, fler personer i rummen än vad som rummet är dimensionerat för.
Eftersom många människor vistas vi våra skolor och förskolor är det mycket angeläget att inomhusklimatet är bra så att varken barn, ungdomar eller personal riskerar att få försämrad hälsa eller svårare med lärandet. Värnamo den 15 januari 2016
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom Anders Ferngren och Bo Svedberg

Taggar