Nyheter

Fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet

Nyheter Ökad nettoomsättning och förstärkt rörelsekapital. Så summerar Bufab Group årets första kvartal.

Bufab Group uppnådde under första kvartalet 2021 sin högsta omsättning, rörelsevinst och resultat per aktie för ett enskilt kvartal någonsin. Arkivgenrebild

Bufab Group har presenterat årets första kvartalsrapport. Företaget uppnådde under första kvartalet 2021 sin högsta omsättning, rörelsevinst och resultat per aktie för ett enskilt kvartal någonsin. 

Här nedan följer huvuddragen: 

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1,423 miljarder kronor.
  • Den organiska tillväxten var +14 procent och orderingången klart högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 40 procent till 177 miljoner kronor och 
  • rörelsemarginalen till 12,4 procent
  • Det operativa kassaflödet ökade till 105 miljoner kronor 
  • Resultatet per aktie ökade med 38 procent till 3,18 kronor

Företaget vd Jörgen Rosengren kommenterar kvartalet på följande sätt:

– Det första kvartalet 2021 var operativt mycket utmanande för Bufab. Trots det åstadkom vi vår högsta omsättning och rörelsevinst någonsin, och ökade vår lönsamhet kraftigt. Redan under slutet av 2020 såg vi åter god tillväxt hos de flesta av våra kunder. Utvecklingen fortsatte in i det första kvartalet. Den organiska tillväxten var hela 14 procent, för all del i relation till en svag jämförelseperiod. Vi såg god underliggande efterfrågan i flertalet marknader och kundsegment. Liksom tidigare år ökade vår marknadsandel. Under slutet av förra året berodde tillväxten till stor del på att våra kunder tog igen tappade produktionsvolymer från början av året. Vi bedömer att tillväxten nu i början av 2021 är bättre underbyggd och främst beror på stärkt efterfrågan från slutkunder. Det är särskilt tydligt i de industrier som av olika skäl gynnats av coronapandemin. Under kvartalet uppstod mycket stora svårigheter i de globala leveranskedjorna. Råmaterial och produktionskapacitet drabbades av flaskhalsar och kraftiga prisökningar. Vissa kategorier av komponenter var svåra att få tag på över huvud taget. Transportsystemen hade stora kapacitetsproblem, särskilt i containerfrakten från Asien till Nordamerika och Europa. Allt detta ledde till betydande kostnadsökningar på inköpta komponenter och på frakt, vilket skapade stor arbetsbelastning för Bufab när alla priser med både leverantörer och kunder behövde omförhandlas. Sammantaget var försörjningssituationen och därmed arbetsbördan på Bufab mycket ansträngd under kvartalet. Vi är därför extra stolta över att vi under så utmanande omständigheter har kunnat hålla våra kunder försörjda med de miljarder komponenter med över hundra tusen unika specifikationer som vi hanterar för deras räkning per år. Vi är övertygade om att detta stärker vår kundrelation på både kort och lång sikt, och lägger grunden till ytterligare tillväxt framöver, säger Jörgen Rosengren och fortsätter.

– Under dessa omständigheter är det också extra glädjande att Bufab åstadkom ett riktigt starkt resultat. Omsättningen ökade med 8 procent och rörelseresultatet med hela 40 procent till 177 miljoner kronor, som med god marginal är vårt bästa rörelseresultat någonsin i ett enskilt kvartal. Orsaken är stark tillväxt kombinerad med mycket låga rörelsekostnader. Vi har effektiviserat verksamheten kraftigt under de senaste två åren. Det har gjort det möjligt att genomföra fjolårets besparingsprogram på 100 miljoner kronor utan att kompromissa med kvalitet eller leveransprecision, och utan att det drabbar våra säljinsatser. Resultatförbättringen skedde på bred front: samtliga rörelsesegment ökade sin omsättning, vinst och marginal. Särskilt våra nyförvärvade bolag presterade mycket bra. När nu pandemin går in på sitt femte kvartal råder det naturligtvis stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Ökade komponent- och fraktkostnader kommer att sätta bruttomarginalen under press och behöver föras vidare till kund. Vi kommer också att behöva rekrytera för att möta den nuvarande höga aktivitetsnivån vilket ökar kostnaderna från nuvarande mycket låga nivå. Å andra sidan har vi sett god efterfrågan i början av året, vi har ökat våra marknadsandelar, och orderingången visar inga tecken på att vika nedåt. Tillsammans med väldigt låga lagernivåer i hela tillverkningsindustrin i Europa och Nordamerika ger det goda förutsättningar för en fortsatt fin utveckling även framöver. Vår finansiella situation är också stark på grund av utmärkt kassaflöde och resultat den senaste tiden. Vi kan alltså blicka framåt och investera i framtida tillväxt. Vi har under kvartalet lanserat en ny strategi för ”Hållbart Ledarskap 2025”. Den innebär intensifierat arbete med tillväxt och lönsamhetsförbättring, samt investeringar i utveckling och fler förvärv. Vi har även kommunicerat nya finansiella mål. Fram till 2025 skall vi öka vår omsättning med 10 procent, vinsten med 15 procent om året och senast 2023 skall vi uppnå en hållbar rörelsemarginal på 12 procent. Slutligen har vi anslutit Bufab till ”Science-Based Targets”-initiativet, vilket innebär en kraftigt ökad ambition på hållbarhetsområdet.

Källa: Pressmeddelande från Bufab Group

Taggar

Dela