Nyheter

Fortsatt positivt för Bufab

Nyheter Värnamobaserade Bufab redovisar en fortsatt stor tillväxt.

Koncernen noterar för tredje kvartalet tillväxt och högre rörelseresultat i en svagare marknad samt med starkt kassaflöde.

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 044 (895) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var svagt positiv.
  • Orderingången ökade med 17 procent och var i nivå med nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 89 (81) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (9,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,57 (1,37) kronor
  • Det operativa kassaflödet ökade till 122 (50) miljoner kronor
  • I början av kvartalet slutfördes förvärvet av HT BENDIX A/S med en årlig omsättning på omkring 500 miljoner kronor
    Januari – september 2019

Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 3 223 (2 820) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var +3 procent
Orderingången ökade med 14 procent och var i nivå med nettoomsättningen
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 311 (285) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (10,1)
Resultatet per aktie ökade till 5,72 (5,14) kronor
Det operativa kassaflödet ökade till 255 (112) miljoner kronor

 

Jörgen Rosengren. Arkivbild

Vd-kommentar

Under det tredje kvartalet 2019 upplevde Bufab en tydligt svagare efterfrågan än tidigare under året och än 2018. Trots det ökade omsättning, rörelseresultat och kassaflöde jämfört med ett starkt tredje kvartal 2018. Denna utveckling berodde främst på goda bidrag från förvärvade bolag. Vi fortsatte under kvartalet att investera i vår strategi ”Leadership 2020”.

Den svagare efterfrågan var särskilt märkbar i Sverige, Östeuropa och Kina. Inbromsningen beror dels på lägre produktion hos många kunder, dels på nedjusteringar av kundernas lagernivåer. Trots fortsatt ökade marknadsandelar lyckades vi endast uppnå svag organisk tillväxt under kvartalet.

I segment International såg vi lägre tillväxt än tidigare trots ökad marknadsandel. Vi fortsatte att investera i strategiska områden. Resultatet och rörelsemarginalen sjönk något i kvartalet, men ökade årets första nio månader.

I segment Sweden var inbromsningen kraftigare och resulterade trots bibehållna marknadsandelar i negativ organisk tillväxt. Bruttomarginalen stärktes organiskt jämfört med de senaste två kvartalen och jämfört med 2018. Denna förbättring berodde främst på omfattande prishöjningar. Även våra två senaste förvärv hade en god utveckling, vilket tillsammans med god kostnadskontroll möjliggjorde ett kraftigt ökat rörelseresultat trots den svaga marknads­situationen.

Vi fortsatte under kvartalet våra satsningar på strategin ”Leadership 2020”, som syftar till att vi skall vara det ledande bolaget i vår bransch nästa år, 2020. Vi strävar efter att öka dels vår kundnytta, dels vår effektivitet. Båda dessa områden blir särskilt viktiga i tider med låg marknadstillväxt.

I juli slutförde Bufab förvärvet av HT BENDIX A/S, en ledande dansk ”Supply Chain Partner” med omkring 500 MSEK i omsättning. Detta förvärv är ett starkt och betydelsefullt komplement till vår befintliga verksamhet i Norden. Bolaget har kommit in väl i verksamheten och bidrar redan till koncernens resultat. Vi fortsätter att leta intressanta förvärvskandidater som kan bidra med tillväxt­synergier, kundrelationer, leverantörsbaser och expertis.

Under kvartalet har den tidigare osäkerheten angående efterfrågan förbytts i en tydlig men ändå begränsad inbromsning. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Vi möter den svagare efterfrågan med striktare kostnadskontroll, och genom effektivisering av struktur och processer. Här bidrar de digitala verktyg vi har utvecklat och driftsatt de senaste åren. På detta sätt avser vi att skapa utrymme för fortsatta investeringar i vår ”Leadership”-strategi, men ändå anpassa kostnadsbasen till rådande marknad.

Vi ser också många affärsmöjligheter i en svagare marknad. Lägre efterfrågan möjliggör inköpsbesparingar. Starkt fokus på att realisera dessa har hög prioritet under det närmaste året. Kunder intensifierar sitt produktivitets­arbete, vilket innebär försäljningsmöjligheter för Bufab. Svagare konkurrenter hamnar under press. Förvärvs­kandidater blir mer benägna att sälja. Allt detta skapar möjligheter för Bufab att stärka vår position.

Mot denna bakgrund känner vi god tillförsikt även i rådande marknadsläge. Vår strategi är oförändrad, och vi avser att åstadkomma en god utveckling även framöver.

Jörgen Rosengren
Vd och koncernchef

Taggar