Nyheter

Första spadtaget för ny storsatsning

Nyheter I dag inleddes byggandet av psykiatriavdelningen på Värnamo sjukhus nya lokaler. – Det är verkligen en glädjens dag, säger regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S).

Förväntan låg i luften.   [1/9]

Personal och medarbetare slöt upp för att vara del av festligheterna.   [2/9]

– Det är fantastiskt att få vara med här i dag och äntligen få ta det här första spadtaget för att få till en alldeles ny byggnation utav specialistpsykiatrin här i Värnamo. Det här gör vi för att skapa ändamålsenliga lokaler för våra länsinvånare och få medarbetare. Det här är en viktig investering för Värnamo sjukhus och för våra länsinvånare och planeras vara klar 2026, säger regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S).  [3/9]

– De nya lokalerna ger bättre förutsättning för en patientsäker vård i en bättre patientmiljö än den vi har i dag. Vi vill ju att våra lokaler ska skapa förutsättningar för vård i en välkomnande och läkande miljö, som stärker patientdelaktighet och värnar om patientens integritet, säger verksamhetschef Marita Holm Löv.  [4/9]

– jag vill understryka att vi genom åren har haft ett bra samarbete med regionen och verksamheterna på plats, jag vill understryka att vi är sjukhusbyggare, jag vill också understryka att vi är väl bekanta med fastigheterna här på Värnamo sjukhus och vi är väl bekanta med de verksamheter som finns här och jag är väldigt säker på att vi tillsammans med våra installatörer och våra konstruktörer, som är våra lokala representanter här i Värnamo, kommer att kunna lämna över en produkt som vi kommer att vara glada och väldigt stolta över, säger Askin Midbeck, biträdande arbetschef på Peab.  [5/9]

Askin Midbeck, Rachel De Basso och Marita Holm Löv sätter spaden i marken.  [6/9]

Den gamla pulkabacken på sjukhusområdet bereder plats en splitter ny psykiatriavdelning på Värnamo sjukhus.  [7/9]

Festligheterna avslutades med varm dryck och godsaker i kylan.  [8/9]

Bild på det färdiga konceptet. Bild: Liljewall Arkitekter AB  [9/9]

Projektet innefattar nybyggnad av Hus 21 på Värnamo sjukhus. Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för den psykiatriska kliniken, däribland vårdavdelning med heldygnsvård, jour- och beroendemottagning, administrativa lokaler samt personalutrymmen. En storsatsning med en kostnad på ungefär 250 miljoner kronor. I dag var det dags för det första spadtaget. 

Regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S) var första talare:

– Det här är verkligen en glädjens dag. Det är fantastiskt att få vara med här i dag och äntligen få ta det här första spadtaget för att få till en alldeles ny byggnation utav specialistpsykiatrin här i Värnamo. Det här gör vi för att skapa ändamålsenliga lokaler för våra länsinvånare och få medarbetare. Det här är en viktig investering för Värnamo sjukhus och för våra länsinvånare och planeras vara klar 2026. 

Som ni vet så ökar den psykiska ohälsan i hela vårt samhälle, både bland unga och bland äldre och det här ställer höga krav på hälsa och sjukvård. För att möta upp behoven behöver vi säkerställa att vi har lokaler som är anpassade och säkra som skapar förutsättningar för medarbetarna att ge en god och patientsäker vård. Byggnationen av specialistpsykiatrin på Värnamo sjukhus är en viktig investering för våra invånare och för medarbetarna och därför har planeringen av de framtida lokalerna utgått från patienternas, närståendes och medarbetarnas perspektiv genom hela processen. 

Som regionstyrelsens ordförande och representant för den politiska ledningen vill jag framföra att vi ska fortsätta ta ett krafttag för att förbättra den psykiska hälsan i samhället. Region Jönköpings län har ett omfattande arbete för att förbättra den psykiska hälsan och att bemöta de som drabbas av psykisk sjukdom. Från politiskt håll så har vårt fokus legat i att skapa goda förutsättningar och långsiktighet för verksamheterna och medarbetarna i att möta dessa patientgrupper, i att tidigt snabbt kunna fånga upp de som drabbas, att förbättra tillgängligheten, arbetet med en väg in, att tillskjuta ökade resurser och att försöka lyssna in verksamheternas behov. Det är därför regionfullmäktige har fattat beslut om att vi ska godkänna den här byggnationen för nya lokaler för psykiatrin här på Värnamo sjukhus och nu står vi äntligen här för att ta det första spadtaget. 

Jag vill också säga att vi politiskt har fattat beslut med total enighet att vi fortsättningsvis ska ha tre välfungerande akutsjukhus som möter upp länets behov, invånarnas behov av vård och som skapar bra arbetsmiljö för medarbetarna. De befintliga lokalerna är gamla och har stora behov utav upprustning och de kommer nu att ersättas med nya lokaler som samlar vården för vuxna med sömlös vård, med öppenvård och heldygnsvård. Det nya huset kommer framöver att skapa goda förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och för att medarbetarna ska kunna bedriva en patientsäker vård av hög kvalitet. 

Jag vill också nämna kompetensförsörjningen för det är en högst prioriterad fråga: att vi ska kunna behålla och attrahera medarbetare, att vi ska vara attraktiva arbetsgivare och behöver då ha moderna, säkra och attraktiva lokaler. Från politiskt håll så arbetar vi ständigt med att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att ha attraktiva och hållbara arbetsplatser och hållbart arbetsliv. Det gör vi bland annat genom att vi beslutar om att tillskjuta resurser för investeringar och flera uppdrag, men det största arbetet görs utav de tusentals medarbetare i länet som varje dag året om arbetar i verksamheterna tillsammans med våra chefer och våra fackliga representanter och tillsammans kan vi fortsätta skapa förutsättningar för att psykiatrin i Värnamo ska bli en attraktiv arbetsplats som möter upp för dagens men också framtidens behov. 

Region Jönköpings län ska finnas till för alla länets invånare och erbjuda invånarna en jämlik hälsa och sjukvård efter behov och här på kliniken i Värnamo bedrivs specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård för personer från 18 års ålder som omfattar länets södra del, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun och Värnamo kommun, en befolkningsmängd på ungefär 70 000 personer. För att säkerställa att vi kan möta de behov som finns så står vi här i dag och det här spadtaget som vi ska ta symboliserar att vi nu sätter fart på nybyggnationen utav Hus 21 på Värnamo sjukhus. Det är en investering som landar på nästan 250 miljoner kronor som nu ska skapa goda förutsättningar för att främja psykisk hälsa i länet. Avslutningsvis så är den här nybyggnationen av psykiatrin på Värnamo sjukhus en viktig investering för våra invånare och våra medarbetare. Tillsammans måste vi stärka den psykiska hälsan i samhället. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som är här i dag och som på olika sätt ska bidra till ett bättre samhälle, tack till alla medarbetare och alla chefer för era viktiga insatser. Tack så jättemycket.  

Marita Holm Löv, verksamhetschef på psykiatrin, var nästa talare. 

– Äntligen händer det! Jag började på psykiatriska kliniken 2012 och redan då var processen i gång. När beskedet att byggnationen av nya lokaler var godkänt för viktiga delar av vår klinik, såsom vårdavdelning, jour och beroendemottagning, var vi mycket nöjda och glada. 

De nya lokalerna ger bättre förutsättning för en patientsäker vård i en bättre patientmiljö än den vi har i dag. Vi vill ju att våra lokaler ska skapa förutsättningar för vård i en välkomnande och läkande miljö, som stärker patientdelaktighet och värnar om patientens integritet.

Inför arbetet med nybyggnationen intervjuades patienter och några röster sa:

”Enkelrum borde vara självklarhet. Man är väldigt utsatt när man delar rum med någon annan som inte heller mår psykiskt bra”

”Viktigt med många olika samvarorum som ligger på lite olika ställen. Det är lätt att man blir passiv och fysiskt inaktiv när man mår dåligt.”

Det är några av de citat vi har haft med oss under planeringen. 

Vår nya vårdavdelning kommer att vara utformad med 15 enkelrum med möjlighet till utevistelse då avdelningar kommer att ha två innegårdar. Det finna möjlighet för patienten att välja avskildhet alternativt gemenskap. Flera medarbetare med olika professioner och några av våra patienter har varit delaktiga i utformningen av våra nya lokaler.

Avdelningen kommer att vara nära vår jour- och beroendemottagning samt övrig öppenvård. Detta bidrar till samordningsvinster mellan psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård. Målet är att vården ska upplevas som en helhet eller sammanhållen vårdkedja oavsett var patienten vårdas och behandlas.

Vi får också en my reception som har kontakt med väntrummen men väntrummen ligger ändå avskilt for att värna om patienternas integritet.

Patientgrupperna vi behandlar inom psykiatrin har ofta stora, komplexa och komplicerade vårdbehov och våra nya lokaler kommer bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare for att så långt som möjligt förebygga risk för suicidförsök och våldsamt beteende hos svårt sjuka patienter.

Det har också varit viktigt att få till ett nära och bra polis- och ambulansintag för att skydda patienternas integritet om transport av polis krävs. 

Våra nya lokaler ska även vara så flexibla så att de ger oss ökade möjligheter att utveckla vården för framtidens behov.

Askin Midbeck, biträdande arbetschef på Peab, talade för byggherrens räkning.

— Jag vill först och främst säga att jag är mycket stolt. Jag har varit här på Värnamo sjukhus många gånger. Senaste nybyggnationen här var 2016, det var i den södra delen och då var det starten för projektet OP/IVA. Den fortgick fram till årsskiftet 2019-2020. Under den perioden hann vi också att vara med och bygga en ny magnetröntgenavdelning här på Värnamo sjukhus. Varför säger jag detta då? Jo, för att jag vill understryka att vi genom åren har haft ett bra samarbete med regionen och verksamheterna på plats, jag vill understryka att vi är sjukhusbyggare, jag vill också understryka att vi är väl bekanta med fastigheterna här på Värnamo sjukhus och vi är väl bekanta med de verksamheter som finns här och jag är väldigt säker på att vi tillsammans med våra installatörer och våra konstruktörer, som är våra lokala representanter här i Värnamo, kommer att kunna lämna över en produkt som vi kommer att vara glada och väldigt stolta över. Jag vill slutligen å Peabs vägnar säga ett stort tack för förtroendet, vi är väldigt glada över att åter få förtroendet och att åter igen få vara med på resan och utveckla Värnamo sjukhus.

Efter talen var det dags för det första spadtaget. De tre talarna tog på sig säkerhetsutrustning, begav sig bort mot den arrangerad jordhögen och fattade tag i varsin spade. Med ett bestämt grepp kastades den första jorden upp i luften och byggprocessen förklarades officiellt påbörjad. Festligheterna avslutades med varm dryck och godsaker i kylan.

Kolla in Davids bildspel från arrangemanget ovan!

Taggar

Dela


1 reaktion på Första spadtaget för ny storsatsning

Visst bra, men ni förstör barnens pulkabacke, sedan hela slingan för att promenera. Bra med psykiatrin så sätt vill jag säga.

Kommentarsfunktionen är stängd