Nyheter

Företagen tryggar välfärden

Nyheter Fler och växande företag tryggar välfärden i Värnamo kommun. Det menar Moderaterna Värnamo i en debattartikel.

Värnamo är en växande kommun och tillsammans med föreningar och företag skapar vi förutsättningarna för  en kommun med tillväxt även i framtiden.

Värnamo kommun har utvecklats starkt de senaste åren och det  möjliggör investeringar i både välfärd och bättre service till alla boende i vår kommun.

För att Värnamo ska  fortsätta växa behöver företag, föreningar och människor ges bästa förutsättningar för detta. Det finns två  särskilt viktiga frågor för framtidens tillväxt; god kompetensförsörjning, samt digitala kommunikationer och  infrastruktur. Därför satsar vi Moderaterna på dessa områden.

Det är företagen och deras anställda  tillsammans med Värnamoborna som sammantaget är den viktigaste tillväxtmotorn för vår kommun.

Vi moderater arbetar för fortsatt god ekonomisk hushållning. Genom att sätta upp ett överskottsmål på minst  2,5 procent över de kommande åren bygger vi ekonomisk stabilitet, vilket är en grundförutsättning för att möta framtidens utmaningar.

När fler Värnamobor driver företag och fler får möjligheten att gå till ett arbete
varje  morgon, ökar andelen som betalar skatt. Det skapar förutsättningarna för en trygg och hållbar kommun med  hög livskvalitet.

Värnamo ska vara en välkomnande kommun, där alla människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

En  stark entreprenörsanda och utbildning som tryggar kompetensförsörjningen och innovation skapar  förutsättningar för detta.

Genom att varje människa ges möjligheten att växa och komma till sin rätt skapar vi  tillsammans en välmående och expansiv kommun. 

Vi moderater arbetar för att företagsklimatet i Värnamo kommun ska bli ett av Sveriges bästa. Det är ett  hållbart näringsliv med bredd som skapar förutsättningar för hög sysselsättning.

Vi vill göra det lättare för små  och mellanstora företag att bli delaktiga vid kommunala upphandlingar, samt ge
alla företag god tillgång och  bra service när det gäller mark och lokaler i hela kommunen.

I samband med exploatering och utveckling av hela kommunen är det viktigt att betona landsbygden. Den har  en stor potential att utveckla de gröna, besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen tillsammans med centrala  Värnamo.

Besöksnäringen växer och är en av de branscher som i högre utsträckning kan dra nytta av den  kompetens som finns bland nyanlända på arbetsmarknaden.

Vi vill att Värnamo ska bli ännu bättre på integration. För det krävs gemensamma satsningar med näringsliv, skola, civilsamhälle och andra aktörer som ger människor möjligheten att växa

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för:

Krafttag mot brottslighet som drabbar näringslivet i Värnamo kommun!

– Att kommunen utvecklar det brottsförebyggande rådet med representation från näringsliv,  lokalpolis och kommunens säkerhetssamordnare.

– Att kommunen kartlägger och tar fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet.

– Att kommunen verkar för att skapa företagssamverkan likt grannsamverkan mellan fastighetsägare,  boende och näringsidkare tillsammans med lokalpolisen.

Minska regelkrånglet för näringslivet i kontakt med Värnamo kommun

– Att kommunen inrätta servicegarantier om vad företag kan förvänta sig och kompensation  om det inte följs.

– Att kommunen inrätta ytterligare e-tjänster som underlättar företagens ansökningar.

– Att kommunen tydliggör en väg in som samordnar företagens ärenden genom hela processen.

– Att jämförelser med andra kommuner genomförs regelbundet för att säkerställa att avgifter,  handläggningstider och service är likvärdig.

– Att kommunen säkerställer att tjänstepersoner med företagskontakt ger en bra och effektiv  hantering i kontakt med näringslivet.

– Att kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet fokuserar på att göra det lätt att göra rätt.

– Att säkerställa att kommunens avgifter för kommunal tillsyn är transparent, tydlig och välgrundade.

Värnamo kommun – En kommun som är effektiv att investera i

– Att kommunen säkerställer att det finns tillräckligt med förberedd mark och detaljplaner för nya och  växande företag.

– Att detaljplanerna inte ska vara mer detaljerade än nödvändigt, så att företag kan anpassa lokalerna efter sina behov.

– Att kommunen vässa sina interna processer för att vara snabba vid etablerings- och  expanderingsförfrågningar.

Värnamo kommun – en kommun där du får mycket välfärd för pengarna 

 

– Att kommunen arbetar med strategiska upphandlingar i syfte att få in fler lokala anbud.

– Att kommunen nyttjar utförarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om  upphandling.

– Att kommunen regelbundet gör genomlysningar av kommunens verksamheter för att säkerställa att  ingen osund konkurrens förekommer.

– Att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar, företag  eller stiftelser.

Integration

– Att införa språkförskola för barn med annat modersmål än svenska

– Att kommunen samordnar praktikplatser inom såväl näringslivets som kommunens verksamheter med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och bristyrken för SFI-studerande.

– Att Campus Värnamo med flera ges möjlighet att starta utbildning inom yrkessvenska.

– Att kommunen inför en lokalt anpassad sverigeintroduktion (likt Växjömodellen)  – Med lokal kursplan, lokala kunskapsmål, lokal examination och krav på full närvaro för att erhålla  försörjningsstöd

– Att säkerställa motprestation för försörjningsstöd

Vi vill vara en kommun där den som vill och kan jobba ska kunna lämna ett utanförskap och ha möjlighet att  lyckas.
Med en effektiv arbetslinje ska vi minska bidragsberoendet och skapa tillväxt i hela kommunen.  


Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för:

– Att kommunen verkar för att gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar utformas i nära  samarbete med näringslivet och efter deras behov.

– Att kommunen utvecklar yrkesutbildningar för vuxna för att få fler att gå från bidrag till arbete.

– Att kommunen utvecklar och investerar i att stärka studie- och yrkesvägledningen med fokus på kompetensförsörjningen.

– Att kommunen inventerar utbildningsbehovet och prioriterar utbildning inom bristyrken.

– Att alla gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att driva UF-företag.

– Att gymnasiet och VUX erbjuder lärlingsutbildning inom hantverksyrken. (Smala utbildningar i  samverkan med näringslivet)

– Att kommunen verkar för att öka elevers kunskap om arbetsmarknadens behov – Närmre  samverkan mellan skola och näringsliv.

Taggar

2 reaktioner på Företagen tryggar välfärden

Jag undrar om M verkligen vill axla lite ansvar? De verkar trivas med att vara ”rumpedra” åt Centern.

Vi axlar stort ansvar redan idag och är beredda att ta ytterligare ansvar för att Värnamo kommun ska bli ännu bättre.

//Tobias, förstanamn för Moderaterna i Värnamo kommun

Kommentarsfunktionen är stängd