Nyheter

Fick lägesrapport om reservvattenprojekt

Nyheter Tekniska utskottet informerades om arbetet projekteringen av reservvatten i kommunen.

Kommunens projekteringsarbete med den planerade reservvattentäkten vid Hindsen fortgår.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2021. En förlängning av tiden gjordes den 28 oktober 2021 för att återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2022. På tekniska utskottets senaste möte fick politikerna en lägesrapport. Så här lyder VA-chefen Antti Vähäkaris lägesrapport i sin helhet: 

Reservvatten till Ljusseveka vattenverk håller på att projekteras. Tekniska förvaltningen är inne i en förstudie, eller förprojektering. Det har varit tekniskt utmanande att hitta en effektiv lösning för att processa ytvatten från en sjö i ett grundvattenverk. Teknikval är gjort för de nya processerna i vattenverket som består av följande: 

De nya processerna i vattenverket består i att ett antal dynasandfilter behöver installeras. Dessa dynasandfilter kommer att fungera som redundanta filter i fall våra befintliga sandfilter behöver renoveras eller tas ur bruk. 

Det pågår fällningsförsök på Hindsenvattnet för att klargöra att vattnet verkligen går att processa med de metoder som är valda, under alla årstider. 

Projektering av ledningar från Hindsen till vattenverket pågår. 

Projektering av intagspumpstation pågår. 

En processkartläggning pågår. 

– Befintligt tillstånd för uttag av vatten i Hindsen undersöks.

Tekniska utskottet beslutade att godkänna och överlämna informationen till kommunfullmäktiges ledamöter. 

Taggar

1 reaktion på Fick lägesrapport om reservvattenprojekt

Kommentarsfunktionen är stängd