Nyheter

Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Nyheter Fastighetsägarna i kvarteret Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan.

Fastighetsägarna på området Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan.

Kommunen har fått en skrivelse från ägarna av fastigheterna Herrgården 7–19 vid området mitt emot Vandalorum. De skriver att de uttrycker en önskan om att kommunen tar över fastigheten Herrgården 6, som i dag ägs av firman Roger Axelsson byggkonsult AB. Ett övertagande skulle innebära att kommunen övertar ansvar för drift och underhåll av gator, vatten- och avloppsledningar, grönytor samt miljöhus. 

En undersökning av kommunledningsförvaltningen visar att i gällande detaljplan för området är fastigheten Herrgården 6 utlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Undersökningen visar även att fastigheten är punktprickad, vilket betyder att marken utöver aktuellt miljöhus inte får förses med byggnader, och att tomten inte utgör allmän platsmark, för vilken kommunen i regel är huvudman. 

I detaljplanens genomförandebeskrivning står det att planerad kvartersmark ska styckas av till egna fastigheter inom denna del av kvarteret Herrgården samt att drift och skötsel av gator och miljöhus inom kvartersmark ska hanteras i en gemensamhetsanläggning med samtliga berörda fastigheter inom kvarteret Herrgården som delägare. 

I det upprättade exploateringsavtalet mellan byggherren för de berörda fastigheterna och kommunen står det bland annat att: Exploatören ska för försäljning avstycka bostadsfastigheter samt inom sitt kvarter bilda en gemensamhetsanläggning för vatten, avlopp, dagvatten, vägar, grönytor, sophus m m. 

Det har utifrån ovanstående aldrig varit någon avsikt att kommunen ska ta över denna del av den privata kvartersmarken som heller inte utgör någon allmän platsmark. Respektive fastighet inom kvarteret Herrgården är fastighetsbildad och försåld utifrån givna planförutsättningar. Det vill säga att fastigheten Herrgården 6 ska hanteras av en gemensamhetsanläggning med ett gemensamt ansvar för berörda fastigheter”, skriver kommunledningsförvaltningen. 

I dag behandlas skrivelsen på kommunstyrelsens sammanträde. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsens besluta att inte tillmötesgå fastighetsägarnas önskan. 

Taggar

2 reaktioner på Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Räcker det inte med att vi skattebetalare redan betalar rotbidrag för lata fastighetsägare?

Kommentarsfunktionen är stängd