Nyheter

Får pengar för att vidareutbilda personal 

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen får pengar för att vidareutbilda personal.

Barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen får pengar för att vidareutbilda personal. Arkivfoto

I kommunens budget för 2021 finns 5 miljoner kronor avsatta för kompetens- och verksamhetsutveckling. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser för att trygga verksamhetens kvalitet ett behov av att stötta medarbetare i vidareutbildning till skolsköterska och slöjdlärare. Det är fleråriga utbildningar och förslaget är att barn- och utbildningsförvaltningen erhåller 600 000 kronor under 2021 för att finansiera dessa båda utbildningar och att man från 2022 budgeterar för kostnaderna inom tilldelad rambudget. 

I syfte att fortsätta arbetet med verksamhetsutveckling inom elevhälsan, föreslås barn- och utbildningsförvaltningen erhålla 83 000 kronor för vidareutbildning i de verktyg man använder. 

Inom medborgarförvaltningen finns socialpedagoger anställda. Genom att de får genomgå en påbyggnadsutbildning blir de socionomer, vilket innebära en verksamhetsutveckling och medför en kostnad på 280 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade på det senaste sammanträdet att avsätta 683 000 kr till föreslagna insatser inom barn- och utbildningsförvaltningen, att avsätta 280 000 kr till medborgarförvaltningen för socionomutbildningen samt att utbildningar som fortsätter kommande år finansieras inom nämndens ram. 

– Åsa (Johansson, personalchef på Värnamo kommun) har tillsammans med berörda förvaltningar kommit fram till en bra lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Taggar