Nyheter

Får bygga mobilmast vid pulkabacke 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för en 5-G-mast i anslutning till en känd pulkabacke.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för en 5G-mast i anslutning till känd pulkabacke. Arkivbild Pixabay

För snart ett år sedan berättade vi att samhällsbyggnadsnämnden avslog Hi-3-G Access AB:s ansökan om att bygga en mobilmast i anslutning till pulkabacken i närheten av Bolaskolan i Värnamo. I april månad överklagade företaget Hi-3-G Access AB nämndens beslut till länsstyrelsen, som prövade utslaget.

Den 1 november beslutade länsstyrelsen att upphäva det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för förnyad handläggning. I november beslutade nämnden att överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen, men på grund av en kommunikationsmiss avvisades nämndens begäran på grund av att överklagan kom in en vecka för sent.

I veckan behandlade samhällsbyggnadsnämnden bolagets ansökan på nytt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer frågan på följande sätt:

”Den planerade åtgärden utgör en del av det nationella nätet för elektronisk kommunikation och har därför ett allmännyttigt ändamål. Inom det aktuella området finns en kulle och ett öppet grönområde öster ut som idag nyttjas som ett rekreationsområde av de närboende inom området. Backen som finns där i dag nyttjas för bland annat pulkaåkning vintertid. Där masten är tänkt att uppföras nyttjas i dag inte området av närboende för rekreation på samma sätt som området öster ut. Därför bör det stora allmänna intresset av att bygga masten väga tyngre än det enskilda att få nyttja just det specifika området. Vidare så kommer masten med dess slanka konstruktion och dess höjd inte påverka landskapsbilden i någon större omfattning.

Några specifika naturvärden finns inte utpekade inom det aktuella området. Platsen för masten och teknikboden ligger cirka 25 meter från fastighetsgräns nordväst mot ett villaområde och cirka 40 meter från fastighetsgräns nordost mot ett villaområde. Vidare är den placerad cirka 70 meter från fastighetsgräns mot söder i ett villaområde. Sökande har anfört att byggnadsåtgärderna anses främja ett allmännyttigt behov och att det finns ett starkt samhälleligt intresse i utbyggda och effektiva telekommunikationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen placering av mast med tillhörande teknikbod kan accepteras på den aktuella platsen, bygglov ska således beviljas”. 

Försvarsmakten hade inga invändningar mot förslaget, flera grannar och sakägare i området inkom med yttringar. Även tekniska förvaltningen har tidigare yttrat kritik i frågan:

”Det är olyckligt att ta väl nyttjad parkmark i anspråk för detta ändamål. Se yttrande från tidigare. Det borde gå att hitta en yta som redan är ianspråktagen om behovet finns för en centralt placerad mast. Det finns bland annat stora hårdgjorda ytor i anslutning till Gröndalsskolan och intilliggande kvarter. Finns även ett antal större byggnader i närområdet där en mast lättare skulle kunna integreras i stadsbilden. 

Vid upplåtande av mark för dylika konstruktioner på den begränsade mark kommunen har rådighet över bör krav ställas att fler bolag ska samnyttja dessa för att undvika fler master och fragmentering av områden”, skrev förvaltningen i sitt yttrande.

Länsstyrelsen är också sedan tidigare hörda i frågan gällande de kulturhistoriska värden som finns inom det aktuella området. Länsstyrelsen skrev då följande: 

– På platsen finns fornlämningar, L 1971:3767, som är två hägnader i form av en fägata av typen stenmur. På platsen finns även en övrig kulturhistorisk lämning, L 1971:1029, som är ett hägnadssystem, i form av stenmurar.

– Länsstyrelsen bedömer att det finns risk att anläggandet av mobilmasten och teknikboden kommer i konflikt med fornlämning L 1971:3767 som består av två stenmurar. Det nuvarande förslaget på lokalisering är därför inte acceptabelt ur fornlämningssynpunkt.

– Länsstyrelsen bedömer att det måste säkerställas att lokaliseringen justeras minst fem meter ytterligare bort från fornlämningen, förslagsvis åt söder eller annan plats som inte kommer i direkt konflikt med lämningen. Fredagen den 26 februari 2021 gjorde länsstyrelsen i Jönköpings län ett platsbesök och besiktning vid plats för ny mobilmast nära fornlämning L 1971:3767 hägnad, tillsammans med Tres representant. Efter besiktningen bedömer länsstyrelsen det acceptabelt att mobilmasten uppförs på med Tre överenskommen plats, som kommer att ligga minst fem meter från synlig anläggning av hägnaden som ligger strax norr om den fastslagna platsen. Inget tillstånd krävs enligt kulturmiljölagen för åtgärden. 

På samhällsbyggnadsnämndens möte den 23 februari diskuterades frågan. C yrkade bifall till bygglovet, S yrkade på avslag. Förslagen ställdes mot varandra och nämnden beslutade enligt C:s bifall. Samtliga S-ledamöter reserverade sig mot beslutet. 

– Jag tycker inte alls om det här. Även om myndigheterna har gett mastägaren rätt att bygga där, så är det medborgarna som bor på platsen, inte myndigheterna. Det är tråkigt att Alliansen inte vill gå medborgarna till mötes och jag tycker att vi ger upp för lätt. Vi är valda av medborgarna och då måste jag också föra deras talan, även om det känns som att det går emot så måste man tömma alla möjligheter som finns, säger Bo Svedberg (S).

Taggar

7 reaktioner på Får bygga mobilmast vid pulkabacke 

Ja, vi är säkra på att vi vill ha 5-G eftersom det ger snabbare och stabilare uppkoppling.

Vill du gå tillbaka till stenåldern? Tror inte detta. Ifrågasätt i stället vad du trycker i dig.

Tre gigabit per sekund vill man ju ha.

Det är typiskt i frågor och beslut som berör grönområden och dess betydelse för medborgarna. Exploatering frågor ser Alliansen bebyggelse och infrastruktur som medel i vision 40000 invånare Inte vad miljö, hälsa och klimat har för betydelse för medborgarna i dess när områden

Skall de bygga masten på kullen står den inte länge där.
Kullen består nämligen av stubbar grenar och träd från det nya bostadsområdet som ligger där när det byggdes.
För att kunna gjuta ett fundament till masten måste de gräva genom kullen till fast mark
Jag ser fram emot vad som händer.

Kommentarsfunktionen är stängd