Nyheter

Får bygga hajkplats – ”främjar friluftslivet”

Nyheter Equmeniakyrkan i Hånger vill ge sina scoutmedlemmar en möjlighet att få naturnära upplevelser. Nu har samhällsbyggnadsnämnden sagt sitt i ärendet.

Equmeniakyrkan i Hånger vill ge sina scoutmedlemmar en möjlighet att få naturnära upplevelser. Nu har samhällsbyggnadsnämnden sagt sitt i ärendet. Foto: Pressbild  [1/2]

Skiss över den planerade nybyggnationen som innefattar en grillkåta, utedass samt ett vindskydd om totalt cirka 39 kvadratmeter. Skiss: Equmenia  [2/2]

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren inkommit en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av grillkåta, utedass och vindskydd på fastigheten Norra Brusås 1:12. Förslaget innebär nybyggnad av en grillkåta, utedass samt ett vindskydd om totalt cirka 39 kvadratmeter. 

Förvaltningen var ute på ett platsbesök den 8 juni 2021. Där konstaterade man att på den föreslagna platsen fanns en del sly och skog med en öppen yta på just den avsedda platsen för byggnaderna. De noterade också att en mindre stig/grusad väg kommer att anordnas från befintlig väg in till hajkplatsen. 

Ledarnas tanke är att komma så nära skog och vatten som de kan på samma gång för att kunna ha naturnära upplevelser och för att kunna träna/lära sina scouter hur man tar hand om naturen. Den kommer också vara tillgänglig för fler verksamheter inom Equmenia Hånger, där både ungdomar och äldre ska kunna ha tillgång till kojan så platsen ska handikappanpassas för att göra den användarvänlig och lättåtkomlig för alla inom våra verksamheter”, skriver Equmenia Hånger i sin ansökan och förtydligar att de tillsammans med markägaren har en tanke om att skapa en liten hajkplats intill vattnet. 

Platsen är perfekt på många punkter: däribland lagom avskild för att få lugnet av skog, men även lättåtkomlig tack vare en närbelägen väg och närheten till vattnet. Närheten till vägen gör att scoutverksamheten kommer att få en plats i naturen som är lättåtkomlig även för de som är rörelsehindrade. Scoutverksamheten vill verkligen få en plats för de som har svårare att röra sig ut i skogen”, skriver Equmenia.

Det finns sex giltiga skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Equmenia och markägaren åberopade två av dem: för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse och att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten, vilket gör att behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig positiva till förslaget. De anser att både barn och vuxna kan ta del av ett område för rekreation, att en hajkplats främjar friluftslivet i kommunen och möjliggör för utevistelse och aktiviteter för allmänheten. Nämnden gör även bedömningen att på den avsedda platsen är det lämpligt att bygga ett enklare vindskydd och tillhörande grillkåta och utedass utan att åtgärderna skulle påverka vare sig människors tillträde till området eller växt- och djurlivet negativt. Nämnden ställde sig bakom de uppgivna argumenten för de strandskyddsdispens och beslutade att godkänna ansökan.

Taggar