Nyheter

Får betala vite för olovlig tillbyggnad av parhus

Nyheter En tillbyggnad kan bli en kostsam affär. Det har en fastighetsägare i Bor fått erfara. 

En tillbyggnad kan bli en kostsam affär. Det har en fastighetsägare i Bor fått erfara. Montage: David Alin

I juni månad beviljade samhällsbyggnadsnämnden en fastighetsägares anmälan och startbesked om tillbyggnad av ett parhus med uterum om 15 kvadratmeters yta. Inför ansökan om slutbesked utförde samhällsbyggnadsnämndens geodataavdelning en lägeskontroll av projektet under september månad. Vid kontrollen framgick det att tillbyggnadens storlek inte överensstämde med den inlämnade bygganmälan och att arean översteg den för en bygganmälan högsta tillåtna arean. 

Byggherren informerades per telefon att åtgärden kräver bygglov och att den bedöms vara olovligt påbörjad. Sökanden  informerades även om att samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ut en byggsanktionsavgift för överträdelsen, utifall att en rättelse inte utförs. Byggherren fick tillfälle att förklara sig i ett brev i början av november månad. 

Genom ett brev under oktober månad har samhällsbyggnadsförvaltningen informerat fastighetsägaren om att ett tillsynsärende startats för den överträdelse som skett. Åtgärden som olovligt utförts är en tillbyggnad av parhus med uterum om cirka 18 kvadratmeter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att byggherren utfört tillbyggnaden efter att ett beslut om tillbyggnad genom en bygganmälan utfärdats av förvaltningen. Tillbyggnaden har sedan av oaktsamhet blivit större än ritningarna har redovisat, vilket har medfört att åtgärden kräver ett bygglov och inte en anmälan. En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas innan bygglov eller startbesked meddelats varför åtgärden är olovligen uppförd. 

Sökanden har meddelat att man inte vill utföra rättelse och har i stället sökt bygglov för åtgärden, vilket beviljades den 14 oktober. Eftersom sökanden har byggt i god tro och har haft ett startbesked för att påbörja en 15 kvadratmeter stor tillbyggnad bör avgiftens storlek diskuteras av nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på senaste mötet att byggherren får betala en vitesavgift till kommunen på 6 128 kronor för att ha byggt den olovligt stora tillbyggnaden. 

Taggar