Nyheter

Ettö

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

Ettö bjuder på sköna hagar med blomsterprakt, fjärilsfladder och glittrande vattenspeglar. Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • säkerställa att betesmarkerna hävdas så att sällsynta och hotade arter, liksom arter knutna till EU:s art- och habitatdirektiv, har en gynnsam bevarandestatus
  • bevara och förstärka naturvärden knutna till naturskogsartad barrblandskog
  • ge möjlighet att utöva friluftsliv inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden

Istidens spår

När du promenerar genom naturreservatet har du sand under fötterna. I slutet av istiden då inlandsisen smälte bort förde isälvar med smältvatten med sig sanden och skapade Ettö och omgivande deltalandskap. Idag tillförs sand till området via vattendraget Nissan. Deltalandskapet är i ständig förändring. Stränderna eroderar och åfåran och sjöarna ändrar form. Sedimenten bygger upp nya uddar, landtungor och små öar.

Växt- och djurliv

Betesmarken är rik på växtarter. I det välbetade gräset trivs många växter som kattfot, slåttergubbe och backtimjan. I fuktigare partier finns en mycket ovanlig växt, klockgentiana, som blommar sent på sommaren. Betet av djur är en förutsättning för att växterna ska kunna överleva i framtiden.

Inom reservatets gränser finns en omväxlande natur. I norr finns det strandängar och en björkhage. Den östra delen består av blandade torra och fuktiga partier med en mångfald av arter som trivs med störningar som betesdjurs tramp. I den västra delen finns en barrblandskog som har påverkats av stormar och granbarkborreangrepp, och där finns mycket död ved till glädje för många insekter och svampar. I sydväst växer en aldominerad sumpskog som översvämmas ibland.

Delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop. Här har man hittat flera sällsynta och hotade arter.

Friluftsliv

Järnbärarleden passerar genom norra delen av reservatet. Den är markerad orange. En annan stig är blåmarkerad och gör flera avstickare i nordsydlig riktning.

I norra änden av reservatet finns en liten badstrand, en rastplats och en eldstad. Vid parkeringen finns det ett torrdass. Där den blåmarkerade stigen slutar, längst i söder, finns det en rastplats. Stigen är inte en rundslinga utan du får gå samma väg tillbaka. Det är knappt 500 meter från parkeringen till den södra rastplatsen.

Tänk på att det betar kor i reservatet. Tänk på att inte störa dem och gå inte för nära dem med hund.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar