Nyheter

En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

Nyheter Socialdemokraternas motion om riktlinjer och en god belysningsplanering godtogs av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna i Värnamo har lämnat en motion där det påtalas att det är viktigt att planera in belysning när kommunen växer då detta är ett av sätten att minska olyckor samt öka välbefinnandet och trygghetskänslan. Socialdemokraterna yrkar att: 

– Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer rörande belysningsplanering och aktualiserar dessa utifrån dagsläget.

– Värnamo kommun inför rutiner för hur belysningsplanering ska finnas med redan från början när nya projekt och byggen planeras.

– Värnamo kommun gör en kartläggning över behovet av belysning i dagsläget för att få en helhetsbild över kommunens belysningsbehov. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020 att remittera motionen till tekniska utskottet för svar. Tekniska förvaltningen lämnade nedanstående svar till tekniska utskottet:

”Tekniska förvaltningen har tillsammans med delar av samhällsbyggnadsförvaltningen diskuterat motionen och tycker att initiativet är lovvärt. 

Specifika riktlinjer gällande belysning saknas i dag. Förslagen till Fördjupad översiktsplan för Värnamo stad samt Plan för trafik tar upp frågor kring belysning och trygghet. När Plan för trafik är antagen kommer efterföljande åtgärdsplaner bland annat beskriva utformning av gaturum, gång- och cykelstråk där belysning är en viktig komponent. Den antagna Plan för grönstruktur tar upp belysning utifrån ett trygghetsperspektiv och att belysning även kan användas för att lyfta och förstärka redan attraktiva miljöer. 

I dag sker i stort sett all belysningsplanering tillsammans med Värnamo energi som projekterar och till stor del bygger ut belysning i nya och befintliga områden. Här skulle kommunen kunna bli tydligare och mer visionär som beställare. 

Större kommuner som till exempel Jönköping har särskilda belysningsplanerare. Denna typ av specialkompetens är svår för en mindre kommun att hålla sig med. Här kunde kommunen säkert få ta del av det arbete och erfarenheter som någon av landets större kommuner har arbetat med. 

Värnamo energi har idag god koll på den belysning som finns längs gator, cykelvägar, torg och parker. Med investeringsmedel för belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker arbetar Värnamo kommun med att åtgärda de brister som finns. Ett exempel under 2021 är GC-vägen parallellt med Åsenvägen som kommer förses med belysning under året. 

I kransorterna jobbar tekniska förvaltningen tillsammans med orternas vägföreningar för en god belysning av gator och parker. 

Tekniska förvaltningen arbetar med belysningsfrågan på olika sätt och den återfinns i olika planer. Någon samlad strategi för belysning finns inte och tekniska förvaltningen är positiv till att införa en sådan. Tekniska förvaltningen anser att behovet av strategi för belysning finns och att metodik ses över för att kort- och långsiktigt jobba med satsningar inom belysningsområdet. Förvaltningen är inte säker på att ”riktlinjer” är rätt väg men förstår motionen som att sammanhållen strategi är det som efterfrågas. Arbetet behöver utföras gemensamt av tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen”, skriver förvaltningen i sitt svar. Tekniska anser att motionen ska bifallas och tekniska utskottet föreslog i början på maj att fullmäktige ska bifalla motionen. 

Under onsdagens sammanträde behandlades frågan. 

– Att Värnamo kommun tittar över befintliga riktlinjer och aktualiserar dessa utifrån vårat dagsläge och inför rutiner för att belysningsplanering ska finnas med redan från början menar jag är en möjlighet till inte bara en besparing i kommunen, utan även en ekonomisk vinning: Framför allt tror jag att det sparar en del frustration bland våra medborgare om de kan få snabba och enkla svar om det kommer att finnas belysning eller ej i framtiden, sa Sandra Adesund (S).

Kommunfullmäktige beslutade att säga ja till motionen. 

Taggar

Dela


1 reaktion på En belysande motion gick hem hos kommunfullmäktige

Ska bli spännande att se och ta vid, i framtid, sicka överåriga man kan få se vingla på sina el-don av egen fart från ytter områdena…
För att int tala om dem från Stockholm…
Ha, ha, ha.. Fram för elen som vi så länge sparat på…
Varsågoda , att slösa…
Borta med vinden, men vad bidde de sedan, tja ingen som vet…

Kommentarsfunktionen är stängd