Nyheter

Diskuterar utredning av förorening

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterar en utredning med provtagning av förorening på Svartkråkevägen-Växjövägen värd 150 000 kronor.

På Växjövägen i höjd med glasmästeriet har det förekommit utsläpp av diesel.  [1/2]

30 meter in på Svartkråkevägen har det förekommit utsläpp av diesel.  [2/2]

I närtid har insatser gjorts för att åtgärda problem med va-ledningsnätet. Vid båda insatserna upplevdes en stark lukt av diesel, vilket tyder på att det historiskt har förekommit utsläpp på aktuella platser. Berörda platser är Växjövägen, i höjd med glasmästeriet, samt cirka 30 meter in på Svartkråkevägen. Värnamo kommun är väghållare och ansvarig för allmän platsmark som är den dominerande marken för bedömd provtagning. Viss provtagning kan bli aktuell på privat fastighet, varför samråd med fastighetsägaren kommer ske. 

Måndagen den 22 mars 2021 samrådde samhällsbyggnadsavdelningen, tekniska förvaltningen och mark- och exploateringsavdelningen kring frågan. Mötet hade samsyn kring att kommunen inledningsvis bör utreda spridningen av utsläppen för att senare ta ställning till om och vilka åtgärder som bör vidtas. Till grund för ståndpunkten är bland annat att kommunen har va-ledningar i området och att föroreningar på sikt kan påverka va-systemen. 

En plan för provtagning är under utförande och kontakt kommer snarast upprättas med konsult för rådgivning samt beställande av provtagning. Enligt en bedömning kostar en utredning med provtagning  150 000 kronor. Med stöd av rapport från provtagningen kommer tekniska förvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå eventuella åtgärder för sanering samt presentera bedömd kalkyl för åtgärderna. 

Tekniska utskottet beslutade att genomföra en utredning med provtagning för att klarlägga spridningen av aktuell kontaminering. De föreslog kommunstyrelsen besluta att finansiera provtagningen till en kostnad av 150 00 kronor, pengar som lyfts ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov. 

På kommunstyrelsens sammanträde under dagen tas beslut i ärendet.

Fotnot: va står för vatten och avlopp.

Taggar

Dela


1 reaktion på Diskuterar utredning av förorening

Minns väl när tankbilen med släp välte där och tömde hela sin last. Det flöt högt i dikena, E4 spärrades av för skumning och en högre tjänsteman från kommunen stod bredvid mig på väg att tända sin pipa. Han blev mer eller mindre nedslagen av brandman på platsen. Det här var på den tid då E4 fortfarande gick den vägen in genom Värnamo.

Kommentarsfunktionen är stängd