Nyheter

Diskuterar ombyggnad av skolkök och matsal 

Nyheter Figys tillagningskök är i behov av renovering och ombyggnation. I dag diskuterar tekniska utskottet frågan.

Figys tillagningskök är i behov av renovering och ombyggnation. I dag diskuterar tekniska utskottet frågan. Arkivmontage: David Alin

Tillagningsköket på Finnvedens gymnasium renoverades senast 1994 och är i behov av både renovering och ombyggnation för att tillgodose dagens krav på livsmedelshantering och arbetsmiljö. Den 28 november 2021 beslutade miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen att utdela ett föreläggande enligt livsmedelslagen till serviceförvaltningen om att vidta åtgärder eftersom lokalerna inte längre uppfyller kraven gällande underhåll och utformning för god livsmedelshygienisk praxis. Inspektioner har utförts återkommande av miljöavdelningen sedan 2018 och påpekade brister har varit återkommande sedan dess. Arbetet med att åtgärda bristerna behöver påbörjas till sommaren 2022 för att inte förbudet att använda köket ska börja gälla. 

I investeringsbudgeten finns avsatt 16,5 miljoner kronor för 2021. 2015 beslutade kommunfullmäktige att anvisa 5 miljoner kronor till ny storköksutrustning vid Finnvedens gymnasium. Totalt finns 21,5 miljoner kronor tillgängliga till projektet. Av de 5 miljoner kronor för storköksutrustning som kommunfullmäktige beslutade om har 2 866 000 kronor använts. Sammanlagt återstår 18 634 000 kronor. Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för att avsatta medel om 16,5 miljoner kronor ska kunna användas. 

En projektering av projektet har visat att det kommer att bli dyrare att genomföra renoveringen än beräknat. Anledningen till det är att bland annat en utökad omfattning gällande ventilation samt ändringar i kökets samt matsalens utformning.  Ventilationsarbetet, beräknat till 5 miljoner kronor, var avsett att utföras i samband med projektet ”Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera”. Projekteringen har visat att ventilationsarbetet bör göras i samband med renoveringen av köket, matsal med mera. Projekt 235034 beräknas enligt investeringsplanen påbörjas 2026 och har enligt tekniska förvaltningen fortfarande en låg kalkylnivå, vilket förvaltningen menar gör att det finns osäkerheter kring projektets omfattning och kostnader. Tjänstemännen ser det därmed inte som lämpligt att flytta medel från det projektet till projektet Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal. 

Tjänstemännen uppskattar att budgeten för de två projekten behöver utökas med 7,5 respektive 5 miljoner kronor, vilket innebär att den totala budgeten uppskattas öka från 21,5 till 34 miljoner kronor. 

På tekniska utskottets första sammanträde för året diskuteras ärendena. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut och överföra projektmedel till tekniska utskottet för investeringen om 16,5 miljoner kronor ”Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal” samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för ”Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal” med 12,5 miljoner kronor. 

Taggar

Dela