Nyheter

Diskuterar ny musiksal i Bredaryds skola

Nyheter En biblioteksflytt ger tekniska förvaltningen nya möjligheter. I dag diskuterar tekniska utskottet satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola. 

En biblioteksflytt ger tekniska förvaltningen nya möjligheter. I dag diskuterar tekniska utskottet satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola. Bilder: Pressbild/Google Montage: David Alin

I budgetarbetet under våren 2015 påtalade barn- och utbildningsnämnden att det behövs en ny musiksal i Bredaryds skola. 2 miljoner kronor avsattes i investeringsbudget fördelat på 200 000 kronor till projektering och 1,8 miljoner kronor till investering. 

Tekniska utskottet fick i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv lösning för att skapa en ändamålsenlig musiksal enligt barn- och utbildningsnämndens önskemål. Initialt utreddes två alternativ: en tillbyggnad eller att inrätta musiksalen inom befintliga ytor. På grund av för hög kostnad, utrymmesbrist och en negativ påverkan på utemiljöns yta uteslöts de två alternativen, vilket har medfört att investeringen har uteblivit. Nu har en möjlighet uppstått att omvandla bibliotekets lokaler till en ny musiksal, efter att beslut har tagits att biblioteket ska flytta till andra lokaler. 

Bredaryds skola har stora elevgrupper i vissa årskurser som inte ryms i de klassrum som finns nu utan behöver delas i två grupper/klasser. Det har även fått konsekvensen att behovet av mindre grupprum för studiehandledare och undervisning för enskilda elever har ökat. På skolan finns tre fritidshem: två av dessa huserar i undervisningslokaler och en är förlagd i en korridor. På grund av omständigheterna ser tekniska förvaltningen lokalbehovet som ansträngt och menar att en ombyggnation av bibliotekslokalen tillgodoser skolans nuvarande lokalbehov. Möjligheterna att förfoga över det gamla biblioteket ger att musiksal och ytterligare ambitioner som tidigare inte har legat i projektet kan utföras i samma byggnation. 

Tekniska förvaltningen menar att projektets utökade ambitionsnivå medför att kostnaden för genomförandet överskrider den tilldelade budgeten på 2 miljoner kronor, eftersom att hela den 180 kvadratmeter stora biblioteksytan planeras att byggas om till undervisningslokaler och lokaler för fritidsverksamhet. Dessutom menar tjänstemännen att den ökade personbelastningen på ytan kräver en ombyggnad av ventilationen. Sammantaget uppskattas projektkostnaderna öka med 1 miljon kronor. 

I dag diskuterar tekniska utskottet ärendet. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka projektet ”Ny musiksal Bredaryds skola” samt utöka investeringsbudgeten för projektet med 1 miljon kronor och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden ges utökad driftram för utökad hyreskostnad. 

Taggar

Dela