Nyheter

Diskuterar miljonbegäran

Nyheter Ökade kostnader för LSS-verksamheten är en av orsakerna till omsorgsnämndens underskott. I dag diskuterar kommunstyrelsen nämndens begäran om tio miljoner kronor för åtgärder inom verksamheten under 2022.

Ökade kostnader för LSS-verksamheten är en av orsakerna till omsorgsnämndens underskott. I dag diskuterar kommunstyrelsen nämndens begäran om tio miljoner kronor för åtgärder inom verksamheten under 2022. Montage: David Alin

Omsorgsförvaltningen har sedan 2018 sett en stor kostnadsökning i LSS-verksamheten. Statistik över LSS-insatser som årligen rapporteras till Socialstyrelsen visar på motsvarande ökningar för kostsamma insatser som daglig verksamhet (ökat antal beslut med nästan 10 procent) och boende för vuxna (ökat antal beslut med knappt 14 procent).

Förvaltningen har tidigare inte äskat några medel för detta utan har finansierat kostnaderna med neddragningar i andra delar av verksamheten. Då allt nu pekar på ett ökat behov även inom äldreomsorgen så önskar verksamheten en tillfällig ramökning inför 2022 för att få möjlighet att ställa om verksamheten för kommande utmaningar. 

Omsorgsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att utöka omsorgsnämndens budgetram tillfälligt för 2022 med tio miljoner kronor samt att omsorgsnämnden inför budgetarbetet 2023 återkommer med en redovisning om åtgärder och fortsatt hantering. 

I dag diskuterar kommunstyrelsens omsorgsnämndens begäran. 

Fakta: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

– Personer med omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Personen ska till exempel ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Personen ska också kunna vara med i samhällslivet och ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

– LSS omfattar tio olika typer av stöd: rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn om man är skolungdom över tolv år, bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för den som är vuxen, samt daglig verksamhet för den som är i yrkesverksam ålder men som saknar arbete och inte utbildar sig.

– Kommunen har huvudansvaret för att lagen följs. Kommunen ska ta reda på behoven och erbjuda det som behövs.

– Stöd enligt LSS ska vara gratis. Kommunen får ta ut avgift för boende och fritidsaktiviteter.

Källa: 1177.se

Taggar