Nyheter

Detaljplan ändras till förmån för förbifart Bor

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkade SD återremiss på förslaget att ändra detaljplanen i Bor då man inte tagit hänsyn till invånarna i Bor

Granskningen av den nya detaljplanen har varit utställd under våren och Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, tekniska utskottet samt privat fastighetsägare i Bor har lämnat ett godkännande utan synpunkter. 

Nätbolaget Eon, Näringslivsföreningen i Bor och Lundströms i Bor har lämnat in synpunkter. På plats i fullmäktiges talarstol gick Bengt Lundström (SD) och yrkade återremiss på detaljplanen. 

– Vi yrkar återremiss. Jag tycker inte att ni tänker på Bor, ni tänker inte utanför 70-skyltarna och det märktes också på valresultatet, säger Bengt Lundström (SD) som lämnade in ett yrkande om återremiss. 

Mikael Karlsson (C);
– I mitt huvud handlar det om att ta hänsyn, att försöka förstå varandra, att hitta gemensamma lösningar. Industriföreningen har haft synpunkter på Trafikverkets vägplan. Man har bett kommunen att företräda industriföreningen och det har kommunen gjort i de stycken som vi tyckte var rimligt. Underfart till åkarna för bönderna. Kommunens stöd för industriföreningen tog slut när vi skulle investera ett antal miljoner. Jag är förvånad att det i elfte timmen kommer upp att vi inte tar hänsyn. Det här ärendet handlar om att detaljplanen ska beslutas, säger Mikael Karlsson (C).

Eons synpunkter var en önskan om tillägg av e-område och förtydligande av kostnadsåläggande på grund av eventuella ledningsflyttningar. Bors näringslivsförening och Lundströms i Bor har ställt krav på att nya detaljplaneförslaget ska upprättas för att i den möjliggöra cirkulationsplats på Trafikverkets anslutning till förbifart Bort. Yttranden vill med detta skapa direkt anslutning till förbifarten för industrimarken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kvarstår vid den bedömningen att det allmänna intresset för en trygg, säker och effektiv infart till Bors samhälle överväger intresset att skapa en genare av- och påfart direkt till industriområdet. 

Fullmäktiges ledamöter beslutade att detaljplanen ska antas på det förslag som lämnats och SD-gruppen reserverade sig mot beslutet. 

Skiss på tilltänkt ny sträckning av väg 27 och ny av- och påfart till Bor samhälle.

Taggar