Nyheter

Debatt: ”Viktigt att förmedla korrekt information om arenan”

Nyheter Miljöpartiets Peter Thorén skriver en insändare om den planerade nya fotbollsarenan i Värnamo.

Helt nyligen fick hushåll i vår kommun den senaste utgåvan av Hemmavid, som är ett informationsblad från Värnamo kommun. I det bladet fanns information om planerad arena för allsvensk fotboll på Ljussevekaområdet. I texten betecknas anläggningen ”miljösmart” och ”hållbar”. Där påstås också att fokus ligger på miljö och klimat när nya arenan byggs.

Planerad arena utgör ett sällsynt storskaligt anläggningsprojekt. Det torde vara det största i kommunen sedan 1970-talet då Värnamo sjukhus uppfördes. Det är naturligtvis mycket viktigt att Värnamo kommun förmedlar korrekt information om planerad arena. Detta särskilt med tanke på att denna medför en anläggningskostnad, som kommer överstiga 200 miljoner kronor. Finansieringen kommer ske med offentliga medel, vilka utgörs av till kommunen inbetalda skatter och avgifter.

Den internationella idrottsrörelsen har äntligen påbörjat en distinkt kursändring mot minskat resursslöseri. Detta uttrycks tydligast genom IOK:s ställningstagande att det vid kommande OS så långt möjligt ska användas existerande och temporära arenor.

I det fall Värnamo kommuns ledning i Stadshuset, bestående av en handfull mäktiga politiker samt tjänstemän i nyckelpositioner, nåtts av samma insikt som ledamöterna i Internationella Olympiska Kommitten (IOK), hade informationen i nu utskickad Hemmavid varit följande
”Värnamo kommun har förklarat för Svenska Fotbollförbundet (SvFF) att det är oförsvarligt att tvingas anlägga en ny fotbollsarena, vilken skulle innebära att stadens vattentäkt riskeras och dessutom medföra en ohållbar belastning på kommunens koldioxidbudget. Den senare är upprättad med utgångspunkt från Paris-avtalet.
Värnamo kommun har mot bakgrund av detta till SvFF framfört att ortens lag även fortsättningsvis kommer spela elitfotboll, inklusive allsvensk fotboll, på Finnvedsvallen.”

Peter Thorén, Miljöpartiet i Värnamo

Taggar