Nyheter

Cykelled behandlas i budgetberedning 

Nyheter Satsningen på en cykelled mellan Bredaryd och Värnamo blir en fråga för budgetberedningen.

Projektet rörande en cykelled mellan Bredaryd och Värnamo blir en fråga för budgetberedningen.

Under tekniska utskottets möte i tisdags informerades utskottet om arbetet med en cykelled mellan Bredaryd och Värnamo. Våren 2019 utfördes en teknisk utredning med med syftet att ge ett övergripande underlag för beslut om åtgärd för byggande av en kommunal cykelled mellan Bredaryd och Värnamo. I augusti 2019 startades Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som ska peka ut gång- och cykelledsåtgärder i den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.  Trafikverkets åtgärdsvalsstudie färdigställdes våren 2020 och i den studien undersöktes sträckan mellan Bredaryd och Värnamo. Trafikverkets finansieringsprincip för gång- och cykelvägar bygger på kommunal medfinansiering med upp till 50 procent. Den kommunala medfinansieringen har sedan ändrats till 33 procent. 

Trafikverket har för delen Värnamo-Forsheda skickat över ett medfinansieringsavtal till kommunen för undertecknande. Sträckan Forsheda-Värnamo, mer i detalj Storgatan i Forsheda-Pålslund i Värnamo, är cirka 9,4 kilometer. I avtalet är cirka 2,5 kilometer i statligt huvudmannaskap och cirka 6,9 kilometer i kommunalt huvudmannaskap: 

Vägstandard för statlig del består av 3 meter bred asfalterad yta med geometrisk utformning enligt VGU (regelverk) utan belysning, den kommunala delen av en 3 meter bred asfalterad yta utan belysning. 

Enligt avtalet bekostar staten bekostar två tredjedelar av kostnaden och kommunen den resterande summan. Totalkostnaden för den statliga delen uppskattas att ligga i intervallet 21–25,5 miljoner kronor, kommunens andel således i intervallet 7–8,5 miljoner kronor. 

Enligt avtalet åtar sig kommunen att bekosta upprustning och asfaltering av befintlig serviceväg och komplettera saknade länkar, bland annat ny bro över Storån. Kostnaden för detta omfattas inte av avtalet, men uppskattas till att ligga på cirka 9 miljoner kronor. Bron över Storån är upphandlad och beräknas vara färdigställd i juni 2022. Kommunen har i investeringsbudget avsatt 8 miljoner kronor för cykelled Värnamo-Bredaryd. 

Driftkostnaden för de 6,9 kilometer av sträckan som kommunen är huvudman för bedöms till 172 500 kronor per år inklusive vinterväghållning (25 kronor per meter). 

Trafikverket bedömer att en möjlig byggstart för den statliga delen är 2026/2027. Myndigheten föreslår en möjlig etappindelning: att kommunen färdigställer delen Pålslund-Kärda, cirka 4,2 kilometer med grusslitlager 2022. 

Tekniska förvaltningen sammanfattar materialet på följande sätt: 

”Sammanfattningsvis är 8 miljoner kronor beslutade av kommunen för cykelled mellan Värnamo-Bredaryd med ambitionsnivå grusväg, det vill sägare enklare utformning än Trafikverket avser. Avtalsförslaget som Trafikverket föreslår innebär högre standard det vill säga asfaltering med mera men är avsevärt dyrare än vad kommunen avsett tidigare, totalt cirka 16 -17,5 miljoner kronor för kommunen. Dessutom avser avtalsförslaget enbart sträckan Värnamo-Forsheda och då utan trafiklösning för passage av väg 27 vid Värnamo. 

Region Jönköpings län som beslutar om medel till regional transportplan kommer troligtvis att införa nya regler för prioriterade GC-objekt i kommande regional transportplan (2022-2033) som innebär att den kommunala medfinansieringen sänks från 33 procent till 10 procent. Dessutom införs övre tak för den kommunala medfinansieringen i kronor räknat. Kommunens del för finansiering, som i dagsläget skulle uppgå till 16-17,5 miljoner kronor, skulle kunna bli väsentligt lägre med det nya föreslagna regelverket för finansiering. När det gäller de föreslagna nivåerna för kommunens finansiering kommer det slutgiltiga förslaget till transportplan skickas till Näringsdepartementet i slutet av april 2022, för att sedan beslutas av regionfullmäktige sommaren 2022. Trafikverket önskar att avtal tecknas så snart som möjligt efter en justering av avtalet till nya föreslagna nivåer för finansiering.”

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att godkänna informationen, att föreslå kommunstyrelsen att överlämna ärendet till budgetberedningen samt att informera Trafikverket om att ärendet överlämnas till budgetberedningen. 

– Det här är en väldigt stor affär och därför föreslår vi att den här investeringen överlämnas till budgetberedningen, där den ska vägas ihop med allt annat, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M). 

Taggar

Dela


1 reaktion på Cykelled behandlas i budgetberedning 

Kommentarsfunktionen är stängd