Nyheter

Carina debatterar personalfrågor

Carina debatterar personalfrågor

Nyheter Tillgången på personal är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att vi ska säkerställa en bra välfärd för alla, idag och i morgon.

Det är något av en paradox; samtidigt som det aldrig funnits så många läkare och sjuksköterskor så är det stor brist på just dessa grupper och kostnaderna för bemanningspersonal fortsätter att öka. Dessutom ökar sjukskrivningarna både den korta och långa. De anställda upplever ofta att arbetet är pressande och stressande.

Det ser ut att det blir stora problem att lösa bemanningen i sommar inom hälso- och sjukvården. Förra året fick regionen betala 14 miljoner kronor i särskild ersättning för semesterperioden, utöver detta tillkom kostnader på cirka 10 miljoner för bland annat OB- och jourersättning.

Det här är inte långsiktigt hållbart. De fyra borgerliga partierna som styr i minoritet lägger resurserna på att göra brandkårsutryckningar istället för att jobba offensivt framåt.

För att komma tillrätta med att klara bemanningen under sommaren, men också resten av året krävs tydligare arbete inom främst två områden;

– Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare
– Regionen tar fram en strategisk och långsiktig plan för kompetensförsörjningen

En politisk ledning som prioriterar personalpolitiken är avgörande för om regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att konkurrera om kompetenta medarbetare.

En nära dialog mellan politik, medarbetare på alla nivåer och fackliga organisationer skapar tillit och respekt vilket är en förutsättning för att jobba mot samma mål.

I vårt budgetförslag, tillsammans med MP och V, lade vi en rad förslag för att förbättra kompetensförsörjningen;

– Vi ville ta fram en strategisk plan tillsammans med fackliga organisationer för att bättre ta tillvara de olika yrkesgruppernas kompetens
– Vi vill inrätta resursenheter i Jönköping och Eksjö, liknande den som finns i Värnamo för att lösa korttidsfrånvaron
– Vi ville inrätta projekt där vi provar arbetstidsförkortning

Nyligen presenterades en överenskommelse mellan regeringen och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – som gäller stöd till bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Vår region får 34 miljoner kronor för att bland annat jobba med en effektivare arbetsfördelning och kompetensförsörjning.

Regionen som arbetsgivare behöver nu lyfta blicken uppåt och framåt för att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan. Det handlar om att ta vara på de stora möjligheter att fördela arbetsuppgifter mer fritt efter medarbetarnas reella kompetens och att olika yrkesgrupper kan komplettera varandra där förutsättningarna för ett mer teambaserat arbete stärks.

Carina Ödebrink (S) Vaggeryd

Taggar