Nyheter

Candemir (KD): Jag ska jobba för ett levande centrum

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Ibrahim Candemir (KD).

Ibrahim Candemir (KD). Arkivbild.

Kan du beskriva dig själv?

Jag representerar Kristdemokraterna. Jag har suttit i flera av kommunens nämnder under en lång tid. Under den senaste mandatperioden 2018-2022 satt jag med som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och jag har fått förtroendet att sitta som förste vice ordförande i samma nämnd under mandatperioden 2023-2026. Jag sitter som förste ersättare i kommunfullmäktige. Jag sitter också som ordinarie ledamot i valnämnden.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och att sitta i kommunfullmäktige är ett mycket hederligt uppdrag. Jag har varit med länge i politiken och tycker att det är roligt att vara med och känner att jag kan påverka och därför har jag önskat att vara med. Det är väljarna som bestämmer vilka som ska väljas in i kommunfullmäktige men det är den lokala partiavdelningen som utser vilka som ska sitta i nämnderna. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

Politiskt engagemang handlar om ett intresse för samhället och en möjlighet att kunna påverka och förändra till det bättre. Som fritidspolitiker har man uppdrag i en nämnd, men uppdraget är oftast mycket bredare. Man håller kontakt med kommunens invånare och försöker fånga upp aktuella frågorna men också håller man kontakt med andra politiker som sitter i andra nämnder. Frågorna går in i varandra och vi byter ut information och diskuterar det som är aktuellt och det som planeras. 

Det handlar både om politiker inom alliansen och oppositionspolitiker. Kommunpolitiker har som målsättning att kommunen ska  utvecklas. 

I mitt uppdrag ingår att nämnden ska leverera det som kommunfullmäktige har beslutat om och det är enligt nedan:

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt är kommunens trafik- och räddningsnämnd.

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter och tillsyn enligt

Livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel smittskyddslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen

Nämnden ansvarar för att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt att verka för att ett hållbart samhällsbyggande främjas.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena skydd mot olyckor, brandfarliga och explosiva varor och om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden arbetar för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred som under höjd beredskap.

Nämnden ansvarar för en effektiv räddningstjänst i hela kommunen. Nämnden ansvarar för att riskhänsyn och trygghetsfrågor beaktas i den fysiska planeringen.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Den stora utmaningen är en fortsatt utveckling av hela Värnamo kommun, det vill säga både centralorten och kransorter. Det gäller rekrytering av utbildad personal och en fortsatt god leverans av tjänster till våra verksamheter och till våra invånare. Men också att kommunens anställda har bra arbetsmiljö. Vi ska förbättra servicen för dem som bor i kommunen men vi ska också vara attraktiv kommun. Vi ska skapa förutsättningar för näringslivet. Jag ska jobba för ett levande centrum.

Nu vill jag lyfta särskild tre målgrupper (Hjärtefrågor)som jag kommer bevaka i samhällsbyggnadsnämnden.

1) LSS ( Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)

De människor med omfattande funktionsnedsättningar ska inte tvingas att kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rättighet. Här ska det vara en självklar rättighet att leva som alla andra och inte tvingas att kämpa för att överleva.

Jag hade önskat att samhället skulle visa mycket större förståelse för den svåra situation som många personer med kommunal assistans befinner sig i. 

 

2) Äldre

Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar för att äldre ska kunna hålla sig friska längre och forma lösningar som möjliggör ett fortsatt aktivt liv även som pensionär. Samhället måste skapa förutsättningar för att människor ska få kunna växa upp och åldras under trygga och värdiga former. Respekten för alla människors absoluta och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln. Synen på äldre måste radikalt förändras och äldrepolitiken måste få en högre prioritet. De äldre ska kunna känna trygghet inför sitt åldrande och vara förvissade om att i alla livets skeden mötas av respekt och värdighet. Det bör finnas boendegaranti för dem äldre så att de ska kunna få ett anpassat boende utan biståndsbedömning när man själv önskar. Det ger trygghet. Självklart ska inga gamla behöva oroa sig för var de ska bo eller vem som ska ta hand om de den dag de inte längre klarar av eget boende. De ska inte känna oro inför sitt åldrande. 

 

3) Föreningsliv

Föreningslivet (Det civila samhället) gör mycket stor nytta  i vårt samhälle. Föreningslivet är en av vårt lands stöttepelare. Utan alla dessa ideella insatser ifrån ledare och funktionärer skulle en betydande del av vårt lands kvaliteter totalt försvinna. Jag vet att det är många som kan vittna om betydelsen av föreningar och mötesplatser där barn och ungdomar kan utvecklas och ta ansvar. Varje dag görs enastående insatser i det civila samhället där människor engagerar sig för varandra och för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. 

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela


1 reaktion på Candemir (KD): Jag ska jobba för ett levande centrum

Kommentarsfunktionen är stängd