Nyheter

Byggherrar får möjlighet att slutföra projekt

Nyheter Kommunen ger möjlighet till förlängning av byggnadsvillkor vid försäljning av tomtmark för flerbostadshus och industri.

Arkivbild: David Alin

Ett par olika exploatörer/ byggherrar har kontaktat kommunens enhet för mark, exploatering och hållbar utveckling med anledning av att tiden för de byggnadsvillkor som finns i tecknade köpekontrakt börjar löpa mot sitt slut. Önskemål har framförts från exploatörernas sida om att förlänga tiden för byggnadsvillkoret med hänvisning till det rådande marknadsläget och att de helt enkelt inte får ihop sina kalkyler och har möjlighet att påbörja någon byggnation nu.

Värnamo kommun har som krav när de säljer kommunal mark för både bostäder och verksamhetsmark att marken ska bebyggas inom viss tid. Värnamo kommuns syfte med att ha ett byggnadsvillkor vid försäljning av tomtmark för bostäder och verksamhetsmark är att sätta press på exploatörerna att byggnationen verkligen ska komma till stånd. Uppfylls inte byggnadsvillkoret och byggnation inte är påbörjad inom rätt tid faller köpet och Värnamo kommun behåller handpenningen på 10 procent.

Det är även kostsamt för kommunen att bygga ut infrastruktur såsom VA och gator med mera. Dessa kostnader kan man inte hämta igen förrän den dag som tomtmarken bebyggs. Villkoret förhindrar även exploatörer från att förvärva iordningställd mark som spekulation.

En förlängning av köpeavtalen såsom exploatörerna/byggherrarna önskar är dock inte möjlig.
Enligt Jordabalken (1970:994, 4 kap 4§) kan ett köp inte villkoras mer än två år (läs nedan):

4 § Köps eller får ej göras
under mer än två år från den dag då Har längre tid avtalats, är köpet Om tiden ej skall den anses vara två år.

Både Värnamo kommun och exploatörerna/byggherrarna är samtidigt betjänta av att en byggnation kommer till stånd på de aktuella tomterna. Eftersom köpen faller om tiden för byggnadsvillkoret löper ut så är det av stor vikt att frågan hanteras och löses innan avtalets utgång.

”En möjlighet kan vara att teckna ett nytt köpeavtal med samma villkor som i det ursprungliga avtalet. Exploatören/byggherren får på så sätt en ny tidsfrist att uppfylla byggnadsvillkoret. I det nya avtalet tas in att köparen får tillgodoräkna sig redan erlagd handpenning på 10 procent av köpeskillingen enligt ursprungsavtal. Från Värnamo kommuns sida vill man dock binda upp exploatören/byggherren än hårdare om man tecknar ett nytt avtal och det vore rimligt att exploatören/byggherren får betala ytterligare 10 procent av köpeskillingen som handpenning vid tecknande av nytt köpekontrakt. Exploatören har då betalat sammanlagt 20 procent i handpenning vilket kommer regleras vid slutfakturering av köpet. Enhetschefen för mark, exploatering och hållbar utveckling har varit i kontakt med de båda exploatörerna som hört av sig och förklarat tänkt upplägg. Båda exploatörerna tyckte att ovanstående förslag lät som en bra lösning, de har också förstående för Värnamo kommuns hållning om att ytterligare handpenning på 10 procent ska betalas vid tecknande av nytt köpeavtal.

I nuläget är det som ovan beskrivits två stycken byggherrar som har hört av sig och framfört önskemål om förlängning av byggnadsvillkoret. Värnamo kommun har tecknat avtal med andra exploatörer som rimligen bör vara i samma situation och som kan inkomma med samma önskemål.

”Självklart måste vi hantera alla exploatörer/byggherrar lika. I ett normalläge bör en tidsfrist på två år för att uppfylla byggnadsvillkoret inte vara ett problem. Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling ser därför inget generellt behov av en förändring av Värnamo kommuns policy av byggnadsvillkoret. Förslagsvis bör därför möjligheten att teckna nya ingångna köpeavtal med samma villkor som i ursprungsavtalet endast gälla för avtal som är tecknade under tidsperioden 1 juli 2021–30 juni 2023”, skriver tjänstemän.

Kommunstyrelsen gick på näringsutskottets linje och beslutade att Värnamo kommun kan teckna nya köpeavtal med samma villkor som i ursprungsavtalet med en exploatör för avtal som är ingångna under tidsperioden 1 juli 2021–30 juni 2023 samt att köparen får tillgodoräkna sig redan erlagd handpenning på 10 procent samt att ytterligare handpenning på 10 procent ska tas ut vid tecknande av nytt avtal.

– Vi har hittat en modell där vi är flexibla utifrån det ekonomiska läget och samtidigt följer det regelverk som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela