Nyheter

Bufab ökade med 18 procent

Nyheter Värnamobaserade Bufab noterar ett bra 2018.

Försäljningen ökade med 18 procent till 3,786 miljarder kronor (3,201 året före).

Fortsatt stark tillväxt av omsättning och vinst. Förvärv av Rudhäll Industri AB i oktober. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Fjärde kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 966 (828) miljoner kronor, varav 4 procent organiskt
  • Orderingången ökade med 14 procent och var högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 (72) miljoner kronor motsvarande en marginal på 8,5 procent (8,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,65 (1,39) kronor
  • Rudhäll Industri med en omsättning på omkring 210 miljoner kronor i Sverige och Kina förvärvades

Helåret 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 3 786 (3 201) miljoner kronor, varav 8 procent organiskt
  • Orderingången ökade med 17 procent och var högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 367 (311) miljoner kronor motsvarande en marginal på 9,7 procent (9,7)
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,79 (5,61) kronor
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,50 (2,25) kronor per aktie

Koncernen i sammandrag - miljoner kronor

Jörgen Rosengren, vd Bufab

Bufab hade 17 procents tillväxt under kvartalet. Det berodde främst på ett starkt bidrag från förvärv, men även på valuta och marknadsandelar. Efterfrågan var oförändrad gentemot tredje kvartalet, men lägre än det starka fjärde kvartalet 2017. Följaktligen stannade Bufabs organiska tillväxt i kvartalet på 4 procent.

Bufabs vd kommenterar
– Vi har inte sett några tecken på en kraftig inbromsning i konjunkturen, men noterade en ökad försiktighet hos kunderna. Den drev viss förskjutning av volymer till efter årsskiftet, vilket å andra sidan har bidragit till en god start på försäljningen under januari 2019, noterar vd Jörgen Rosengren och fortsätter:

– Bruttomarginalen var svagare än föregående år, och även svagare än under Q3. Detta beror uteslutande på utvecklingen i segment Sweden. Segmentet har under hela året varit pressat av höga inköps­priser och en svag kronkurs. Under det fjärde kvartalet påverkades segmentet dessutom av en lägre bruttomarginal i ett nyförvärvat dotterbolag. Men trots att det finns förklaringar är utvecklingen inte bra nog. Vi är fast beslutna att vända detta under 2019.

– Koncernens bruttomarginal var oförändrad under 2018. Vi har genomfört stora prishöjningar mot kund i båda segmenten och på så sätt fullt ut kompenserat för ökade inköps­kostnader. Under slutet av 2018 mattades råvaru­prisökningarna av. Det finns alltså goda förutsättningar för inköps­besparingar i år. Vår ambition är som alltid att över tid uppvisa en stabil bruttomarginal.

Exempel vad man tillverkar. Arkivbild

– Sammantaget hade Bufab en stark avslutning på ett bra år. Vi kunde för tredje året i rad notera Bufabs högsta helårsomsättning, rörelsevinst och nettovinst någonsin. Sedan vi lanserade vår tillväxtstrategi 2012 har vår omsättning i snitt ökat med 11% om året och rörelsevinsten med 14%. Vi ser detta som tydliga tecken på att vår strategi fungerar.

– För två år sedan satte vi upp en ny långsiktig målsättning för Bufab – ”Leadership 2020”. Med det menar vi att vi skall bli den starkaste spelaren i vår industri, och därmed det självklara valet för kunder, leverantörer, förvärvskandidater och talanger. Det har varit högsta prioritet under 2018, och kommer att vara det fortsatt under 2019.

– Under hela 2018 tog vi marknads­andelar. Det rörde sig inte om ett fåtal lyckträffar, utan om många hundra nya affärer spridda över samtliga marknader. En så bred ökning hade inte varit möjlig utan tidigare års satsningar på rekrytering, personlig utveckling, processer och verktyg i vår sälj­organisation. Vi ökade även takten i vårt inköps­arbete väsentligt genom att utse en särskild ansvarig i koncernledningen och under hennes ledning investera i organisation, verktyg och processer.

– Parallellt fortsatte vi vår satsning på digitalisering, och gör på så sätt den kunskap och de arbetssätt som finns i ”Bufab Best Practice” mer lättanvända, effektiva och precisa. Vår digitala integration med kunder och leverantörer ökade. Arbetet med hållbarhetsfrågor gick framåt. Samtliga dessa delvis kostsamma satsningar har vi finansierat med organisk tillväxt, och på så sätt behållit en stabil rörelsemarginal.

– ”Leadership” är också viktigt vid förvärv. Våra nyförvärvade bolag får tillgång till vår globala plattform, och utvecklades också starkt under 2018. Mot slutet av året förvärvade vi Rudhäll Industri, och har som vanligt fler förvärv i sikte.

– Inför 2019 råder det ovanligt stor makroekonomisk osäkerhet. Oavsett hur marknaden utvecklas avser vi dock att arbeta vidare mot vårt mål: att vara det starkaste bolaget i vår industri 2020, avslutar vd Jörgen Rosengren.

Taggar