Nyheter

Budget 2023: Så vill alliansen styra kommunen

Nyheter På en pressträff under onsdagseftermiddagen presenterade Alliansen i Värnamo sitt budgetförslag.

På en pressträff under onsdagseftermiddagen presenterade alliansen i Värnamo sitt budgetförslag. På bilden från vänster: Fredrik Lingeskog, gruppledare (L), kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson (C) och Håkan Johansson, gruppledare (KD). Bild: David Alin

Hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Det är vad Alliansen i Värnamo strävar efter under den kommande mandatperioden. Som ett led i det arbetet föreslår alliansen en revidering av kommunens vision: från ”Värnamo kommun – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035” till ”Värnamo kommun – den mänskliga tillväxtkommunen”. 

Antalet 40 000 invånare liksom målåret 2035 utgår. Anledningen är att det anses viktigare att vi växer och på vilket sätt vi växer, snarare än ett specifikt antal. Vi har tagit fram två olika scenarier. De två olika scenariorna visar på en ökning på 80 eller 149 invånare i genomsnitt under 2023 fram till och med 2032. Följer vi de lägre beräkningarna så skulle vi landa på 35 500 invånare 2032 och det lite högre scenariot 36 000 invånare 2032.  Den här visionen förmedlar hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet och det ska som en ledstjärna för det framtida Värnamo kommun som vi vill se, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

I enlighet med en reviderad vision föreslår alliansen även fyra nya övergripande mål för mandatperioden. Värnamo ska vara en stark kommun, en attraktiv kommun, en grön kommun och en trygg kommun. 

– De här målen går att angripa på lite olika sätt och vi vill också kunna skapa en flexibilitet för våra nämnder och bolag att kunna jobba med de här övergripande målen utifrån sitt perspektiv och sina verksamheter. Det överlägset viktigaste är att vi som organisation arbetar mot samma mål, oavsett om det handlar om vision, mål eller budget så måste alla i organisationen förstå att vi är en kommun. Även om en förvaltning håller en budget måste man förstå att man bidrar till helheten, så att vi får in det här koncerntänket, säger Tobias Pettersson (M).

”En stark kommun” handlar om att Värnamo går in i en utmanande tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring välfärd, demokrati och samhällsplanering. 

– Vår förutsättning för detta är att jobba med hög delaktighet hos medarbetarna och hos medborgarna samt en trygg kompetensförsörjning. Det här målet har även en del underrubriker internt: det handlar om en god ekonomisk hushållning, att vi ska få så mycket som möjligt för skattepengarna, att vi inte för över kostnader på kommande generationer och att vi har en ansvarsfull resursanvändning, vilket då innebär att kontinuerligt ta vara på möjligheten om effektiviseringar och omprioriteringar. Det handlar också om att ha en tillgänglighet, både i de kommunala kärnverksamheterna, men också till att leverera en god service och tillgänglig effektivitet i all kontakt med invånare, företag, organisationer och besökare och att verksamheternas kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovation, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Givetvis är det också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och detta ingår också i rubriken ”stark kommun”. Alla som arbetar i Värnamo kommun ska känna att deras dag ger värde, att vi jobbar vidare med konceptet ”en värdefull arbetsdag” där både den personliga utvecklingen och för kommuninvånarna och de människorna vi är till för, helt enkelt. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö och vi tror att det är viktigt att behålla och rekrytera nya medarbetare. Vi tror också att om en medarbetare aktivt får vara med i utvecklingsarbetet så trivs man bättre på arbetsplatsen, säger Pettersson (M).

En attraktiv kommun handlar om att för att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktiv och stimulera hållbar tillväxt. Alliansen menar att genom ett välmående näringsliv och en växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun och för att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig och privat sektor.

– Här tar vi också ett större kliv mot att vi verkligen arbetar mot näringslivet och menar allvar med näringslivssamverkan och de bitarna också. Vi har också inför den här mandatperioden skapat ett näringsutskott, säger Pettersson (M). 

En grön kommun handlar om att om en god miljö är grunden för kommunens välfärd, där Värnamo utvecklas så att både människor och miljö mår bra. Tobias Pettersson (M) fortsätter; 

– Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan. Här pratar vi om att minska utsläppen och att värna om ekosystemet, biologisk mångfald och liknande.

Det sista övergripande målet handlar om att Värnamo ska vara en trygg kommun, där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet. 

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Som ett led i målarbetet föreslår alliansen flera uppdrag till de olika nämnderna. Bland annat att medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) med en gemensam resurs, att medborgarnämnden får utreda förutsättningar för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköpings län för personal inom elevhälsan i Värnamo kommun samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med Värnamo Näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer.

Kommunen har fyra finansiella mål där samtliga utvärderas över en rullande femårsperiod. Bland annat att årets resultatet som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 2,5 procent, att investeringar ska självfinansieras och att låneskulden långsiktigt inte ska uppgå till mer än 50 procent. 

Men det är investeringssidan som alliansen går på offensiven. För den kommande treårsperioden uppgår planerade investeringar i genomsnitt till 423 miljoner kronor per år. 2024 uppgår de skattefinansierade investeringarna till drygt 499 miljoner kronor.

– Vi har fortsatt höga investeringsnivåer 2023 till 2025. Vi har nybyggnation skola Väster, vi har Trälleborgsskolan och de tre förskolorna som är i gång och där vi 2024-2025 kommer att avsluta de projekten samt fotbollsarenan och infrastrukturprojektet för Ljusseveka enligt tidigare plan. Från 2026 och framåt fokuserar vi på renovering och underhåll av befintliga lokaler. Det är de stora projekten vi har lagt in budgeten nu och därefter kommer vi att lägga mer fokus på att renovera och underhålla våra lokaler. Det är också så att vi gör ett nytt upplägg kring investeringsbudgeten kring de skattefinansierade investeringarna. Det nya upplägget gör att vi sätter basnivåer kring skattefinansierade investeringar, de sätts då per år och per nämnd. På grund av att vi har de här stora investeringarna så ligger de fast och utöver det så har vi de här ramarna. Tanken är att de ska färdigställas enligt plan. Samtliga nämnder får då i uppdrag att utefter de här ramarna prioritera vilka investeringar man göra med 2024 med plan för 2025 till 2028 och det ska nämnderna återrapportera till kommunstyrelsen senast den 30 september 2023 för beslut i fullmäktige i samband med novemberbudgeten. Kommunstyrelsen får då i uppdrag att utforma förslag på rutin där investeringsramar per nämnd fastställs som en del i framskrivning av budgetramar. Budgeten för de specifika projektet, såsom skolorna, förskolor och arenan med flera, uppgår till 352 miljoner kronor och nämndernas basramar till drygt 146 miljoner kronor, vilket gör att vi landar på 499 474 000 kronor, avrundar Tobias Pettersson (M). 

I budgeten föreslår alliansen bland annat: 

– En ny grundskola på Väster, en ny Trälleborgsskola samt tre nya förskolor

– En ny fotbollsarena

– Ett infrastrukturprojekt på Ljusseveka

– Oförändrad skattesats (21,52 procent)

– Att den tillfälliga ramökningen om 10 miljoner kronor som tidigare beslutats om till
omsorgsnämnden permanentas.

– Att teknik- och fritidsnämnden förstärks med en resurs (850 000 kronor) till följd av
omfattande investeringsprojekt.

– Att medborgarnämden förstärks med en resurs (700 000 kronor) med uppdrag att
samordna det kommunövergripande arbete avseende TSI (tidiga samordnade insatser)

– En förstärkning av grundanslaget till kommunens räddningstjänst med 550 000 kronor 

– Att samhällsbyggnadsnämndens budget förstärks med 150 000 kronor med anledning av ökade driftskostnad för IT-system

– En förstärkning av kommunledningsförvaltningens anslag med 290 000 kronor med anledning av ökad driftkostnad för cyberförsäkring och IT-system visselblåsning.

– Att servicenämnden får i uppdrag att utreda en centralisering av inköp och samordning av datorer, läsplattor och tillbehör. Bakgrunden till beslutet är att skapa kostnadseffektivitet, förlänga livslängden av våra digitala enheter och undersöka möjligheten till att cirkulera digitala enheter i större utsträckning. 

– Att servicenämnden får uppdrag till servicenämnden att ha ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatt utvecklingsarbete inom befintligt budgetanslag. Satsningen på IOT (Internet of things) kan användas för att avlasta våra verksamheter från vissa arbetsuppgifter och samtidigt öka tryggheten för våra medborgare.

– Att kommunfullmäktige i juni beslutar om nämndernas totalbudgetramar per år och uppdrar till respektive nämnd att prioritera vilka projekt som ska rymmas inom ramarna. De större projekt som redan är påbörjade samt inventarier till projekten redovisas och beslutas separat i kommunfullmäktige då dessa bygger på Kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut. Prioriteringarna som ska rymmas inom tilldelade ramar ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 september 2023 för beslut i kommunfullmäktige november 2023. 

– Fortsatta satsningar på att rusta upp och renovera våra verksamhetslokaler men att dessa kostnader och insatser bör prioriteras och fördelas över flera år. Ett sådant exempel skulle kunna vara Finnvedens gymnasium där fönsterbyte, takbyte, ventilation och ytskikt fördelas över flera år och att verksamheten kan bedriva sin verksamhet i delar av lokalerna under renovering. 

– Att fortsätta med det strategiska uppdraget att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare – slutrapport 2024

– Att fortsätta med det strategiska uppdraget om folkhälsa och social hållbarhet i Värnamo kommun – slutrapport under året 

– Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma förslag på rutin där investeringsramar per nämnd fastställs som en del i framskrivning av budgetramar.   

– Att ge medborgarnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag till kommunstyrelsen att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden genomföra en hbtq‐diplomering via Region Jönköpings län för personal inom elevhälsan i Värnamo kommun.

– Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Värnamo Näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer.

 – Att uppdra till samtliga nämnder att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag.

Taggar

Dela