Nyheter

Brokullen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

Naturreservatet Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken. 

Brokullen är en högmosse som började bildas för cirka 8000 år sedan. Det kallas högmosse eftersom mossen är välvd och blir högre in mot mitten. Torven i mossen har bildats av växtdelar som bara delvis förmultnat. Den fuktiga miljön i mossen har gjort så att de döda växterna inte kunnat brytas ned helt. Mossen är i stort sett opåverkad av människan och det finns inga spår efter exempelvis torvbrytning.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • långsiktigt skydda en del av myrkomplexet Store mosse,
  • upprätthålla och utveckla gynnsam bevarandestatus för de livs­miljöer och strukturer som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Växt- och djurliv

Mossen består av omväxlande torra områden (tuvor) och våta områden (höljor). På tuvorna växer vitmossor, främst praktvitmossa, samt tuvull, rosling och tranbär. På tuvornas toppar växer ljung, kråkbär och olika lavar. I höljorna växer vitmossor, framför allt flytvitmossa, samt vitag och sileshår. På vissa ställen saknas kärlväxter och där består höljorna endast av torv.

Större delen av Brokullen består av öppen myr, men på sina ställen växer små tallar. Ju längre ut mot mossens kanter man kommer, desto tätare växer träden. Vid mossens rand bildas en så kallad randskog.

I nationalparken Store Mosse är fågellivet rikt och även i Brokullen påträffas några av de för nationalparken typiska fågelarterna som enkelbeckasin, grönbena, buskskvätta och trana. Under vinterhalvåret jagar kungsörnar över området.

Råstenar

I reservatets östra del finns en cirkelrund fastmarksholme där det växer äldre tallskog. Holmen kallas för Brokullen och har fått ge namn åt hela naturreservatet. Där kan man, om man letar noga, se fyra stycken råstenar (gränsmarkeringar) i cirkel. I äldre tider markerade stenarna gränsen mellan fastmarksholmen och den omgivande mossen. Stenarna är cirka 40 centimeter höga och 20 centimeter breda och huggna på alla sidor.

Friluftsliv

Brokullen är inte ett välbesökt friluftsområde. Reservatet gränsar till Store Mosse nationalpark, men det finns inga markerade stigar eller vandringsleder till nationalparken. Rör dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen. Om du vill ha markerade leder eller andra friluftsanordningar rekommenderar vi dig att besöka Store Mosse nationalpark istället.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar

Dela