Nyheter

Bra betyg för vårdcentraler

Bra betyg för  vårdcentraler

Nyheter Tillgängligheten till de 47 vårdcentralerna i Jönköpings län är bland den bästa i Sverige.

På samtliga övriga mätområden finns Region Jönköpings län bland de sex bästa. Detta visar den nationella Patientenkäten primärvård som presenteras i dag-

Patienter som besöker vårdcentralerna i Jönköpings län ger generellt ett högre betyg än riksgenomsnittet i den stora nationella enkätundersökningen av patientupplevt kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Patienterna är särskilt nöjda med tillgängligheten och bemötandet, medan kontinuitet och samordning är de områden som flest tycker kan bli bättre.

– Alla vårdcentraler använder resultaten i sitt utvecklingsarbete och enkäten ger oss ett värdefullt underlag för att kunna förbättra vården. Ett stort tack till alla som svarat, era synpunkter är väldigt viktiga, säger Eivor Blomqvist, sektionschef på Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

– Vi får också ett kvitto på att länets primärvård har en fortsatt hög nivå och det ska alla medarbetare känna sig stolta över, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.
”Glädjande god och jämn kvalitet”

Helena Stålhammar, (C), 1:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, med speciellt ansvar för primärvård, är nöjd med resultatet:

– Det är glädjande att patienterna har så stort förtroende för primärvården och att vi kan leverera en god och jämn kvalitet, så som vi gjort många år tidigare. Det är speciellt glädjande att vi har så bra resultat på bemötande och tillgänglighet.
Sju olika dimensioner

Resultaten för 2015 är inte jämförbara med tidigare års enkäter eftersom undersökningen har gjorts i en ny version och delvis genomförts på nytt sätt. Bland annat har det nu funnits större möjligheter att besvara enkäten digitalt. Enkäten är uppdelad i sju olika dimensioner och resultaten redovisas i andel positiva svar.

76 procent var positiva till den information de fick om exempelvis väntetider, behandling och läkemedel (Information och kunskap)
77 procent var positiva till läkarens lyhördhet för exempelvis oro och smärta (Emotionellt stöd)
75procent var positiva till personalens samarbetsförmåga och samordning, liksom möjligheten att få träffa samma läkare vid olika vårdbesök (Kontinuitet och koordinering)
87 procent var positiva till vårdpersonalens bemötande (Bemötande och respekt)
76 procent var positiva till vårdpersonalens förmåga att involvera patienter i den egna vården (Delaktighet och involvering)
88 procent var positiva till vårdcentralens geografiska placering och kontaktmöjligheter liksom vårdpersonalens tillgänglighet (Tillgänglighet).
82 procent var generellt nöjda med kvaliteten på och effekten av den vård de fått (Helhetsintryck).

Bland de sex bästa
Region Jönköpings län hör till de sex bästa i landet på samtliga områden. Den högsta placeringen gäller tillgänglighet, där endast Region Halland och Landstinget i Kalmar har ett bättre resultat. Dock finns skillnader mellan vårdcentralerna i länet.
Drygt 3 000 svarade

Svarsfrekvensen för 2015 års enkät är något lägre än tidigare. I Jönköpings län svarade 3 189 personer, vilket motsvara 39,7 procent av de tillfrågade. Totalt svarade 108 850 personer i hela landet. Ungefär en tredjedel av de som svarat har också utnyttjat möjligheten att lämna fria kommentarer.

Några generella slutsatser av enkäten

Äldre patienter är mer positiva på samtliga områden och mer benägna att rekommendera vårdcentralen till andra
Patienter i åldrarna 15-34 år är mest kritiska
Det finns inga större skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser av vården. Kvinnor upplever dock att de får mindre stöd, men också i högre grad att de får vara delaktiga.
Patienter med eftergymnasiala utbildningar är mer kritiska än de utan
Högutbildade föräldrar är mer negativa till upplevelsen av kontakten med vården för deras barn.

Taggar