Nyheter

Bokedungen

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bokedungen

Välkommen till naturreservatet Bokedungen, ett bokskogsområde som är känt för sina höga naturvärden. I området finns bland annat den ovanliga barbastellfladdermusen.

Syfte

Att bevara och vårda gammal bokskog med inslag av grova träd och död ved samt bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp.

Växt- och djurliv

Bok är det helt dominerande trädslaget men det finns även inslag av enstaka gran och björk. Det är stor åldersspridning med riktigt gamla, grova, medelgamla och unga bokplantor. I skogen hittar du växter som kruståtel, ekorrbär, blåbär och harsyra.

I bottenskiktet växer bland annat västlig hakmossa. På de yngre bokarna växer den vanliga mossarten cypressfläta och fnösketicka som är en viktig vednedbrytare syns på flera av träden i området. Flera av de gamla bokarna har en rik mossflora med mossor som guldlockmossa, fällmossa, platt fjädermossa och klippfrullania som är signalarter för höga naturvärden. Den rödlistade arten bokfjädermossa växer på gamla bokar i området. De rödlistade lavarna lunglav och brunpudrad nållav är rapporterade från Bokedungen.Det är ett rikt fågelliv, särskilt under sommarhalvåret då naturreservatet sjuder av sång från arter som svarthätta, svartvit flugsnappare, grön- och lövsångare, trastar, gärdssmyg och rödhake. 

Olika fladdermusarter

Bokedungen är en del av ett större område i Dannäs som är av betydelse för flera fladdermusarter som brun långöra, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus. I området är även den mycket ovanliga fladdermusarten barbastell påträffad och Värnamo kommun med dess småskaliga odlingslandskap och rika lövskogsmiljöer är ett kärnområde för barbastellfladdermusen i södra Sverige.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar