Nyheter

Bodaberg

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Naturreservatet Bodaberg är en bokskog med gamla, klena träd. Terrängen är kuperad och det finns flera raviner i området. I Bodaberg lever flera arter av mossor och lavar som behöver en jämn fuktighet för att överleva. På 1800-talet var Bodaberg betesmark, men området började växa igen och består nu av bokskog.

Syfte

Att bevara och utveckla en naturlig och flerskiktad gammal bokskog med god tillgång på död ved samt utveckla en stor artrikedom av växter och djur knutna till gammal bokskog.

Växt- och djurliv

Den största ravinen ligger i norra delen av reservatet. Där växer också de största och grövsta bokarna. Förutom bok finns det även gran, björk, klibbal och ek i reservatet. Det finns gott om död ved i reservatet, något som gör att svampar, lavar och mossor trivs särskilt bra. Bodaberg har även en mycket jämn fuktighetsnivå och flera arter som är beroende av detta lever i reservatet. På bokstammar och stenblock växer ovanliga arter som exempelvis fällmossa, porellor, trubbfjädermossa, klippfrullania, blåsflikmossa, havstulpanlav och korallav. I reservatet finns dessutom den hotade koralltaggsvampen.

Bokskogen i Bodaberg är av ristyp. Det innebär att jorden är näringsfattig och att det växer olika typer av ris, till exempel lingon och blåbär, på marken. Här växer också vanliga arter som kruståtel, harsyra och vårfryle. I den stora ravinen i norr är marken lite mer näringsrik och där växer dvärghäxört.

I skogen lever många fågelarter, bland annat mindre hackspett. Fågeln trivs i lövskog och blandskog samt vid sjöar där det växer mycket lövträd. Under våren är det en fin fågelkör med småfåglar som grön-, löv- och gransångare. Under vinterhalvåret kan bergfinkar rasta i området på jakt efter bokfrön. Hackspettar som spillkråka och större hackspett ses året om i lövskogen.

Friluftsliv

Bodaberg är idag inte ett välbesökt skogsområde. Det finns inga iordningsställda stigar eller andra anordningar för friluftslivet. Det finns en parkeringsplats och en gammal bruksväg som kan användas som stig.  

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar