Nyheter

Blir dyrare än beräknat – diskuterar budgetökning

Nyheter Nya prognoser pekar mot att kommunens nya förskolor blir dyrare än beräknat. På torsdag diskuterar kommunfullmäktige frågan.

Nya prognoser pekar mot att kommunens nya förskolor blir dyrare än beräknat. På torsdag beslutar kommunfullmäktige i frågan.

Projekteringen av Bredaryds nya förskola och Värnamo två nya förskolor har visat att bruttoarean har ökat i förhållande till konceptförskolorna om fyra avdelningar. Den beräknade merytan utifrån konceptförskolorna är cirka 640 kvadratmeter bruttoarea, vilket gör att den beslutade investeringsbudgeten kommer att överskridas för varje förskola. Med anledning av det har kommunen påbörjat en omprojektering med interna resurser och en förskola, Magnusgatan, har valts ut som konceptförskola. Förslaget har reviderats och ytor har anpassats för att ekonomi och verksamhetens krav.

Magnusgatans bruttoarea innan förändring var 1 620 kvadratmeter, efter revidering 1 447 kvadratmeter bruttoarea. Det innebär 12,06 kvadratmeter per barn. Riktmärket är 12 kvadratmeter per barn och 1 440 kvadratmeter för en förskola med 120 barn. Förutom byggnaden har även en översyn av projekterad utemiljö påbörjats med fokus på både drift- och investeringskostnad. Fokus har fortfarande legat på verksamhetens pedagogiska miljö både in- och utvändigt. Omprojekteringen har gjorts i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen kommer att skicka ut en förfrågan på totalentreprenad för samtliga tre förskolor i identiskt utförande, men med olika färgsättningar. Projekten kommer då att utföras som huvuddelar under ett kontrakt. ”Synergin och den ekonomiska effekten bör vara märkbar eftersom kontrakterad entreprenör endast behöver utföra en fortsatt projektering i stället för tre. Eventuellt kan det även bli en positiv ekonomisk effekt i upphandlingsskedet av material och underentreprenörer”, skriver tjänstemännen. 

Tjänstemännen menar att byggstarten av förskolorna Ekenhaga och Magnusgata sker omgående efter beviljat bygglov och startbesked och att projektering kan påbörjas direkt efter tilldelning. Tjänstemännen beräknas att förskolorna står färdiga till hösten 2023. Jannelunds förskola är förskjuten tre till fyra månader på grund av rivning och evakuering och beräknas stå klar till jul 2023. 

Den beslutade budget för de tre förskolorna ligger på 45 miljoner kronor styck, vilket totalt ger 135 miljoner kronor. Tjänstemännen menar att budgeten är något lågt beräknad och enligt skulle varje förskola bli nästan fem miljoner dyrare än budgeten, vilket innebär en slutnota på 149,76 miljoner kronor. 

I den beslutade budgeten på 135 miljoner kronor ingår byggherrekostnader (myndighetsavgifter, projektering, utredning och projektledare med mera) och produktionskostnader. Nedlagda kostnader uppgår till 9,5 miljoner kronor, vilka består av projektering, utredning och projektledartid samt utförda markförberedande arbeten. De 9,5 miljoner kronorna utgörs på följande sätt:

– Projektering, utredning och projektledartid: 6,47 miljoner kronor

– Förberedande markarbeten: 3,03 miljoner kronor

Markförberedande arbeten inryms inte i budgeten om 45 miljoner kronor för Ekenhaga förskola. Markförberedande arbeten gjordes i samband med att intilliggande villatomter utfördes och utgjorde massbalansering och sprängning. 

Totalt återstår av beslutad budget cirka 125,5 miljoner kronor. Utifrån dagens kostnadsläge bedömer tjänstemännen produktionskostnaden till cirka 30 000 kronor per kvadratmeter exklusive byggherrekostnader. De uppskattar den totala produktionskostnaden till cirka 130,23 miljoner kronor och att ytterligare byggherrekostnader tillkommer i form av bygglov, anslutningsavgifter, något mer projektering av konsulter samt besiktningskostnader. Enligt tjänstemännens beräkningar uppgår de extra kostnaderna till totalt 14,76 miljoner kronor, vilka består av myndighetskostnader, projektering, besiktning, produktion med mera, samt kostnader för utförda markarbeten. Tjänstemännen bedömer att en projektens totala budget behöver utökas med 14,76 miljoner kronor. 

På kommunfullmäktige diskuteras en sambudgetering av projekten. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:

att omfördela avsatta investeringsmedel, 138 miljoner kronor avseende projekt Ny förskola Bredaryd KF085, Ny förskola i Värnamo nr 3, KF 058 samt Ny förskola i Värnamo nr 4, KF075, till en övergripande budget för alla de tre projekten samt,

att utöka investeringsbudgeten 2022 för de tre förskoleprojekten med 11,76 miljoner kronor

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet

att tillföra medel i investeringsbudgeten 2022 om 4,1 miljoner kronor för evakuering av Jannelunds förskola i Bredaryd (KF085)

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet

att tillföra medel i driftbudgeten 2022 om 1,9 miljoner kronor för rivning av Jannelunds förskola i Bredaryd (KF085)

att kostnaden finansieras genom en minskning av 2022 års budgeterade driftresultat.

Taggar

Dela