Nyheter

Besvarade förslag om månadskort till studenter

Nyheter Frågan om ekonomiskt stöd till studenter för resor i kollektivtrafiken blir en fråga för kommande budgetberedning.

Frågan om ekonomiskt stöd till studenter för resor i kollektivtrafiken blir en fråga för kommande budgetberedning. Bild: Pressbild

Kommuninvånaren Emmy Hillblom föreslog i medborgarinitiativ att Värnamo kommun subventionerar resor med halva kostnaden för de som är bosatta i Värnamo kommun och som pendlar till närliggande universitet. Som argument för det anger Emmy att det blir mycket knappt med tillgångar om man ska kunna leva på studiebidrag, samt att man inte ska tvingas utnyttja sina föräldrar. Emmy nämner att Gislaved och Gnosjö kommuner redan infört denna typ av subventionering. 

Kommunledningsförvaltningen föreslog i skrivelse den 8 juli 2020 att kommunstyrelsen skulle avslå förslag. Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020 att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen utredde frågan på nytt och konstaterade att antalet studenter från Värnamo kommun som studerar på andra lärosäten inte är till helt klarlagt. Förvaltningen gör ett antagande att antalet studenter ligger i paritet med eller något högre än Gislaveds kommun som har ett 70-tal personer. 

Kommunledningsförvaltningen menar att kontaktcenter bör ha ansvaret för frågan, eftersom att det är medborgarnas första anhalt när de ska komma i kontakt med kommunen. 

”Genom att ge kontaktcenter uppdraget att administrera detta bidrag förenklas ärendegången för den sökande. Lämpligen sker ansökan via den digitala tjänsten. Medel för bidraget samt administration hänvisas till budgetberedningen att lösa, lämpligen i samma storleksordning som Gislaved eller något mer. Marknadsföring av bidraget bör ske i kommunens kanaler samt ute på gymnasiet”, skriver tjänstemännen i en skrivelse den 5 januari 2022. Förvaltningen föreslog kommunstyrelsen besluta att förslaget remitteras till servicenämnden för synpunkter, finansieringsfrågan hänskjuts till budgetberedningen och att anse medborgarinitiativet som besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2022 att hänskjuta frågan om finansieringen till budgetberedningen och föreslog kommunfullmäktige besluta att anse förslaget som besvarat. Under torsdagens kommunfullmäktige diskuterades ärendet. Anette Myrvold (S) yrkade bifall till kommunstyrelsen förslag. 

– Jag vill passa på att säga att jag tycker det här är ett bra medborgarinitiativ som ligger helt i linje med den socialdemokratiska politiken. Det här är något som vi har försökt att få igenom under flera år och även om vi hade velat ta det ett steg längre så jag tycker att det är ett bra initiativ och hoppas att det blir bra utslag i budgetberedningen framåt. Tack.

Jan Cherek (SD) yrkade också bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Jag tycker också att detta var vettigt, speciellt när vi la det förslaget 2013 som en motion, så det är bra att ni håller med oss. Tack. 

Efter avslutad debatt beslutade fullmäktige att anse medborgarinitiativet som besvarat.

Taggar

Dela