Nyheter

Azra frågar Hans-Göran om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om kommunens arbete med barnkonventionen till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

För ett år sedan stod jag här och frågade hur Värnamo kommun förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag, hur den politiska ledningen i kommunen säkrar att barnens röst och åsikter samordnas och inkorporeras i beslutsfattandeprocessen, samt hur man har bakat in barns rättigheter i kommunens styrande dokument.

På det svarade kommunstyrelsens ordförande att man inväntade SKR och deras organisationsförslag. Ja, väntan har varit lång. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, men hur framgår det i Värnamo kommun?

Barn är en särskilt utsatt grupp i vårt samhälle och i världen. Barn utsätts för våld och övergrepp, de känner sig utanför, de får inte tillräckligt med värme, mat, kläder, och de används som varor. Alla barn har det inte såhär men många lever i den beskrivna misären även i Sverige. Deras trygghet beror på vuxnas vilja att leva upp till barns rättigheter och bemöta dem med respekt. Det är oacceptabelt för Socialdemokraterna.

En stor del av konventionen handlar om att skydda barn från krig, prostitution och droger. Barn får inte användas som soldater, säljas eller köpas, och de får inte utsättas för fysiska och psykiska övergrepp. Däremot har barnen rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Men framför allt så har barnen rätt till lek, vila och fritid. Och de har rätt till ett privatliv.

Det innebär att vuxna måste ta sitt ansvar. Vuxna måste fråga barnen hur de vill ha det och vad det är som de tycker är viktigt därför att konventionen ger barnen rätt att påverka sina liv.

Det är alltså en laggrundad rättighet som vi ska leva upp till – även i Värnamo kommun. Vuxna ska med andra ord fatta de besluten som är bäst för barnen. Det förutsätter att man vet vad barnen vill och att man ger dem en möjlighet att uttrycka det i en samordnad form. I Värnamo kommun har kommunfullmäktige i juni 2019 röstat bort ungdomssamordnaren i samband med budgeten för år 2020. En funktion som av många tolkas som nödvändig för att samordna barnens röst och presentera den för beslutsfattarna men inte för den här församlingen.

Med anledning av ovanstående frågar Azra Muranovic (S) kommunstyrelsens ordförande:

– Vilka konkreta steg har tagit av kommunstyrelsen för att sätta igång arbetet med barnkonventionen?

– Hur har Alliansen säkrat att barnens och ungas röst och åsikter samordnas och inkorporeras i politiska beslutsfattande processen och myndighetsutövande beslut?

– Varför har man inte skrivit in barnens rättigheter i kommunens måls- och styrdokument? När kan vi förvänta oss att detta blir gjort?

– Hur långt skulle du säga att Värnamo kommun har kommit med sitt arbete rörande barnkonventionen och dess implementering och tillämpning?

Interpellationen kommer Hans-Göran Johansson (C) att svara på under kvällens kommunfullmäktige.

Taggar

Dela