Nyheter

Avslog motionen om lekplats för stora och små barn

Nyheter Oeniga fullmäktigeledamöter om vad som är genomfört och pågår vid kommunala lekplatser debatterades. Den två år gamla (S)-motionen avslogs

Arkivfoto

Socialdemokraterna lämnade den 24 september 2017 in en motion där man föreslår att ta fram en plan för förnyelse och upprustning av kommunala lekplatser, där det behövs, samt att man under 2019 vill att tekniska utskottet ska ta initiativ till kunskapshöjande offentlig föreläsning om lekplatsens betydelse för folkhälsan. Men kommunstyrelsens förslag var att kommunfullmäktige skulle avslå motionen.

– Jag förstår inte varför man avslår motionen när man gör regelbunden översyn av lekplatserna och man har en intention att skapa stadsdelsparker. Det låter som en plan, därför yrkar jag bifall, säger Azra Muranovic (S).

– Bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi behöver inte bifalla en motion som redan är genomförd eller pågår. Man kontrollerar hela tiden lekplatserna, säger Gottlieb Granberg (M).

– Vi måste läsa olika dokument. I det dokumentet står det att man har en femårsplan att göra det, jag yrkar bifall till förslaget, menar Azra Muranovic (S).

– Jag tycker det är viktigt att kunna motionera i olika delar. Jag har tidigare föreslagit lekplatsers utformning. I Ulricehamn finns klätterträd och ställningar och jag väntar på att Värnamo kommun ska ta tag i detta, Anders Ferngren (S).

Kommunfullmäktige avslog motionen och (S) samt (V) reserverade sig mot beslutet.

I motionen, som var skriven av Ulla Gradeen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Gun-Britt Klingberg och David Huynh, finns beskrivet ”att Värnamo kommuns mål är att lekplatserna ska vara trygga och roliga att leka i samt stimulera gemenskap och aktivitet. De två största ligger Apladalen och i Folkets Park. Upprustade eller ej är det knapert med lockande variation i redskap och utformning. Den här motionen berör alla kommunens lekplatser eftersom vi anser att ett riktigt ”lekplatslyft” skulle gynna barns utveckling och folkhälsa. Ettlyft som mycket väl kan rymmas i den stora HUV-satsningen (hälsosam uppväxt i Värnamo). Ansvaret är likväl kommunens. Översynen och plan för förnyelse bör vara klar i god tid före kommande periods investerings- och driftbudget.

Behovet av lekplats finns för barn i alla åldrar, självklart skall också barn med funktionshinder kunna använda redskapen. Lekplatser behöver också locka till risktagande vilket stimulerar hjärnans utveckling. En bra lekplats är positiv för barns utveckling, både social, kunskapsmässig och motorisk, frodas i lekmiljöer som inte är för tillrättalagda. En bra investering för framtiden!”

Taggar