Nyheter

Att avslå eller besvara

Nyheter Vid tekniska utskottets möte i veckan fanns det ett antal motioner och några medborgarinitiativ som behandlades.

Arkivbild

Först handlade det om en motion från Socialdemokraterna där de vill göra en översyn av samtliga kommunala lekplatser och ta fram en plan för förnyelse och upprustning där det behövs. De vill dessutom att det genomförs en föreläsning om lekplatsens betydelse för folkhälsa.

• Föreslår avslag
Tekniska utskottet valde att föreslå kommunfullmäktige att  avslå motionen med motiveringen att det redan sker ett arbete med översyn av de kommunala lekplatserna och att det ska vara säkra. De menar också att frågan om lekplatser finns med i översiktsplanen och detaljplaner. Utskottet hänvisar till att det finns avsikt på att få ett antal nya stadsdelsparker, men att det ligger i framtiden. Vidare hänvisar de till aktivitetsområdet i Bor som skulle kunna stå som modell för medborgardialoger i andra orter som Bredaryd, Forsheda och Rydaholm.

• Bättre för cyklister
Nästa motion behandlade en önskan från Socialdemokraterna att bygga en cykelparkering, ett låsbart cykelställ med tak. De skulle då byggas vid publika platser och kommunala arbetsplatser. Utskottet kan se nyttan av cykelgarage men hänvisar till relativt höga kostnader för att bygga och underhålla dessa garage. Dessutom menar de att en planering av utvecklade parkeringar bör hanteras i arbetet med plan för trafik som är ett pågående projekt.

Med hänvisning till det förslår utskottet avslag till motionen.

• Gatljus i Hånger
Nästa motion, från Sverigedemokraterna, handlade om gatljus i Hånger. Utskottet instämmer i motionen men avslår den då frågan hanteras inom ramen för landsbygdsdialogen som ligger utanför tekniska utskottets område.

• Cykelväg till Ljungby
Ytterligare en motion som behandlades och avslogs var ett förslag från Sverigedemokraterna om en cykelväg till Ljungby. Anledningen till avslaget är att det redan finns ett investeringsuppdrag om cykelled mellan Värnamo och Hånler med möjlighet att ansluta till cykelvägen till Ljungby. Uppdraget ligger hos tekniska förvaltningen för beredning.

Genomgående för behandlingen av motioner som kommer ifrån politiska partier är att det blir mera raka svar som bifall eller avslag, i dessa fall avslag. Slutligen är det fullmäktige som avgör.

• Medborgarförslag
Vid mötet behandlades några medborgarförslag bland annat om permanent utställning över kommunens framgångsrika idrottare att placeras i Gummifabriken. Här hänvisas till att det redan finns en utställning i sim- och sporthallen samtidigt som man öppnar för medborgarna att föreslå uppdatering vid behov. Även om verksamheten redan finns väljer man ett mjukare alternativ och anser frågan besvarad.

• Underhåll av grönområde
Detsamma gäller angående ett förslag om att klippa och underhålla grönområdet väster om Stallvägen i Värnamo. Utskottet svarar och motiverar varför de anser att de har en fungerande förvaltning, men svarar att de delvis tar till sig synpunkter om klippa del av stigen mera frekvent.

Taggar