Nyheter

Årån

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Bild från länsstyrelsen

De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån skapar livsrum för mängder av växter och djur. Åråns strömmande vatten, med fasta steniga bottnar och goda syreförhållanden, är livsviktig för många vattenlevande djur. Här kan du med en god portion tur få se utter, som är Smålands landskapsdjur. 

Syfte

  • skydda Åråns vatten- och strandområden, särskilt de orörda forssträckorna, och därigenom bibehålla och utveckla goda möjligheter till biologisk mångfald
  • ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning i den mån naturvärdena tillåter det.

Ovanligt forsande

Årån ingår i Lagans vattensystem och sträcker sig cirka 10 kilometer mellan sjöarna Lången och Furen. Ån är naturskön och förhållandevis orörd, och i reservatet finns flera olika vattenmiljöer representerade. Den största delen av sträckan flyter Årån lugnt och svagt strömmande, men det finns också vildare forssträckor. På många håll delar ån upp sig i så kallade kvillar, små vattenbäckar kring stenar och små öar. Öarna är bevuxna med lummig växtlighet.

Fallhöjden mellan Lången och Furen uppgår till cirka 18 meter. Av denna fallhöjd utnyttjas i dag 6,5 meter vid Värmeshult kraftstation belägen vid Långens utlopp. De resterande 11,5 metrarna fördelar sig på forssträckorna i reservatet. De flesta forsar av den storlek som finns i Årån har försvunnit när man har byggt ut vattenkraften. Området är alltså extra skyddsvärt eftersom det är en av få platser för arter som är knutna till just forsande partier.

Växt- och djurliv

Fågellivet utefter Årån är rikligt. Här finns bland annat övervintrande och häckande kungsfiskare och strömstare. I omedelbar anslutning till ån häckar lärkfalk. I de strandnära lövskogarna finns en stabil stam av mindre hackspett.

En av de mer exklusiva djurarterna i området är uttern som har en stark population i vattensystemet. Under vinterhalvåret kan du vid bra snöförhållanden hitta spår och så kallade utterkanor. Kanorna uppstår när uttrarna rutschar ner mot vattnet. Uttern är fridlyst och sällsynt i Sverige.

I Årån finns också ett mycket värdefullt bestånd av storvuxen och snabbväxande öring. Öringen är beroende av strömmande och forsande partier. Flera undersökningar har visat att det finns rikligt med olika bottendjur, framför allt insekter, i Årån. Många är hotade och sällsynta arter. Även floran utefter Årån och på öarna ute i ån är artrik och skyddsvärd. Till de ovanligare örterna hör hampflockel, dysäv och ormbunksväxten safsa. Den senare är fridlyst i Jönköpings län.

Åtgärder för mångfalden

Länsstyrelsen har restaurerat delar av Årån för att gynna den biologiska mångfalden. Vid Eds kvarn har stora stenar placerats ut, dels för att skapa lugna platser till fiskarna och dels för att få en variation av djup och vattenhastighet. Här har också ett vandringshinder åtgärdats och det är nu fria vandringsvägar upp till Värmeshult. Vid Ängatäppefallet har lekbottnar till öring återskapats, stora stenar har placerats ut och en sidofåra har öppnats upp.

Friluftsliv

Det finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet i området. Du som besökare är välkommen att utforska området på egen hand. Tänk på att det råder förbud mot att paddla kanot 1 mars till 15 juli och 1 oktober till 30 november. Kanotförbuden beror på att det på våren-sommaren häckar störningskänsliga fåglar och under hösten leker öringar i Årån.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar