Nyheter

Apropå att ”Klockorna ska fortsätta ringa”

Nyheter I en insändare motsätter sig kyrkorådsledamoten Torbjörn Nilsson Värnamo pastorats planer på att sälja Mariakyrkan.

I Värnamo.nu fanns för en tid sedan en artikel om att Värnamo pastorat kan vara på väg att sälja en kyrka.

Eftersom jag är ledamot i kyrkorådet i Värnamo pastorat och den nomineringsgrupp som jag tillhör, Frimodig kyrka, bestämt motsätter sig en sådan försäljning och jag ej heller alls kan ställa mig bakom resonemangen i artikeln vill jag här kommentera:

– Det att beslut inte fattats innebär inte alls att man inte ska reagera och agera. När beslut väl är fattat är det ju försent.

– Värnamo pastorat har en utmärkt ekonomisk situation. Det egna kapitalet är mycket stort och pastoratet har under det sista årtiondet gått med stora överskott. Pastoratets siffror är också bra i förhållande till andra pastorat inom Svenska kyrkan. Det egna kapitalet är mer än dubbelt så stort jämfört vad som anses behövas som buffert för dåliga tider. Jag betonar detta och vill, inte för att skryta men för att fastslå, upplysa om att jag har en längre ekonomisk utbildning på akademisk nivå och vet vad jag talar om.

– Personligen skulle jag inte, om det fanns anledning till att sälja någon byggnad, rösta för en försäljning utan att ha reda på vem som var spekulant, vad spekulanten hade bjudit och utan en noggrann värdering från oberoende part av lokalens marknadsvärde. Lämpligen bjöds lokalen då ut på öppna marknaden. Säljaren kan då förbehålla sig fri prövningsrätt och kan välja att sälja till annan än högstbjudande. Betydelsen av att få så hög köpeskilling som möjligt kan dock inte underskattas. Att sälja på de premisserna som nämns i artikeln är dumt.

– Pastoratet lägger budget för ett år i taget, som bereds ett par dagar varje höst. Ekonomin följs då upp, utöver den löpande uppföljningen som görs av kyrkokamrer. Marknaden för försäljning av lokaler i Värnamo kommer alltid att finnas och som många Värnamobor vet så har priserna stigit på fastigheter under de gångna åren. Man måste alltså inte sälja någon lokal nu.

– Personal och byggnader är inte några slags motpoler. Vad Frimodig kyrka vill är evangelisation – medel för evangelisation är personal, byggnader och ideella. Frimodig kyrka tycker att det är olyckligt att all personal i församlingsverksamhet placerats i Församlingshemmet. Församlingsvårdande personal borde i stället stationeras i de tre distrikten: centrum, S:t Johannes och Mariakyrkan.

– Om anledningen till att behålla distriktskyrkorna skulle ha förändrats, så är den inte försvagad utan förstärkt. Om man ser till Mariakyrkan så har det skett omfattande nybyggnation i dess omgivningar under senare år.

– En anledning som inte kan ringaktas är att kyrkkaffet lättare ordnas i S:t Johannes och Mariakyrkan än i kyrkan i centrum. Då tänker jag på den viktiga gemenskapen och de personliga mötena som blir runt serveringsborden.

– Argument som att folk inte vill sälja kyrka av sentimentala skäl hör inte hemma i en kristen församling.

– Vi i Frimodig kyrka är övertygade om att det inte finns någon automatik som leder till att församlingsbor aktiva i Mariakyrkan skulle övergå till Värnamo kyrka i centrum vid en eventuell försäljning av Mariakyrkan.

– Det är anmärkningsvärt att förslaget om försäljning av Mariakyrkan har drivits i tysthet med syfte att driva igenom en mycket genomgripande förändring i församlingslivet, utan någon som helst dialog med det vanliga kyrkfolket, människor som i högsta grad berörs av försäljningen. Formellt är proceduren demokratiskt korrekt, men oerhört odemokratisk i ordets djupaste bemärkelse.

Torbjörn Nilsson, ledamot för Frimodig kyrka, i kyrkorådet i Värnamo Pastorat

Taggar

9 reaktioner på Apropå att ”Klockorna ska fortsätta ringa”

Uttrycket, kapitalet styr, verkar även här vara givet.
Trots att det borde vara tvärtom, i denna rika miljö.
Ordet borde vara följeslagaren och inte besittas av kapitalets makter som ingen frälsning ger, mer än att den skapar tillfällig lindring.

Bra Torbjörn, att jag förstått att jag har lika god insikt pastoratets ekonomi som du. Skillnaden är att jag förstår att vi kan inte gå med förlust, enligt prognosen, med 2-3 miljoner kronor per år från och med 2022, om vi inte gör något åt situationen. Och det enklaste är då att avstå från en kyrka, eftersom vi endast är, som jag skrev, cirka 200 besökande i alla tre kyrkorna. Varför?
Som jag skrev har jag varit med i cirka 30 år, och varit aktiv i Mariakyrkan de flesta av åren, då vi samlade 80-100 deltagare på en Gudstjänst. Vi var cirka 20 korister i Kören, många deltog i Arbetskretsen med Margaretha Hj. i spetsen. Men så är det inte nu. Tiderna förändras! Och som Ronny K. skrev, de flesta som har synpunkter är de som aldrig syns till i Mariakyrkan.
Jag skulle gärna vilja behålla Mariakyrkan om det var som tidigare, med full bemanning. Annars blir det ingen ”levande Kyrka”, men nu är det inte så.
Det finns flera förslag på hur man skall förändra, men tyvärr kanske ingen som vill ta tag i problemet.
Du skriver också Torbjörn, att man ”lägger ner verksamhet mot deras vilja”! Vilka?? Inget är nerlagt mot någons vilja, vad jag vet!? Men få som deltager i olika verksamheter i Mariakyrkan, Varför lades kören ner till exempel? Jo, för det blev för få korister.
Vi hade en fantastisk man i arkitekten Anders Berglund, som ritade både Lidnäs och Mariakyrkan. Han var en riktig eldsjäl som inte bara pratade, utan också handlade. Han uttryckte sig så här: Svenska Kyrkan är mästerlig på att försöka hålla liv i det som redan är dött.
Han var den förste som sade att vi skulle avyttra Lidnäs, som han själv var med och skapade. Det tog 10 år innan den såldes till PingstKyrkan i Värnamo, som kanske ångrat det köpet i dag.Vad vet jag!
Anders var en handlingens man, tyvärr finns det få som han i dag.

Välkommen Thomas att prata med människor och ha gemenskap på lördagarna utanför Mariakyrkan. Det serveras kaffe, te, chokladmjölk och kaka.
Ideellt arbete var säkert uppskattat av en handlingens man som Anders Berglund.
Här träffas alla generationer.
Skillnaden mellan Lidnäs och Mariakyrkan är väl stor!
Mariakyrkan ligger i ett tättbebyggt område med alla generationer representerade.
Här byggs det och flera lägenheter är planerade.
Vad är är det som styr, kapitalet?
Vi är en rik kyrka med mer än 120 miljoner i tillgångar.
Vi har ökat vårt kapital med 2-3 miljoner varje år i cirka 10 år.
Vad är vårt uppdrag? Sprida det glada budskapet?
Det är att vara en öppen kyrka som skapar relationer/gemenskap och en plats för trygghet och glädje och frid. Det sker mellan människor och Gud om man vill, där människor bor, i bostadsområden.
Handlingens män och kvinnor är väl visionära med människan i fokus.

Ros-Marie
Ps. Detta är mitt enda inlägg i debatten. Tack Värnamo 3,14 och Torbjörn.

Framtida ekonomisk risk – sälja Mariakyrkan nu? Svaret är nej! Pastoratet är statt vid mycket god kassa och ett underskott skulle inte innebära ett hot, tvärtom tillgångarna är dubbelt så stora mot nödvändig buffert. Fastighetspriserna har stigit i Värnamo och det är fullt möjligt att de kommer att fortsätta så. Församlingshemmet och Prostgården ägs också av pastoratet, är antagligen lättsålda om så vore och mindre nödvändiga än kyrkorna. Personalen kunde flyttas från Församlingshemmet till kyrkorna. Färre antal byggnader i pastoratet skulle också påverka utjämningsstödet inom Svenska kyrkan. (Svenska kyrkans motsvarighet till kommunernas utjämningsystem). Personalkostnaderna kan ses över. Värnamo Pastorat har vidare en rätt så låg kyrkoavgift i förhållande till andra pastorat i Sverige och är möjlig att höja om nödvändigt. Pastoratet lägger budget för ett år i taget och ekonomin följs löpande upp. Åtgärder av den sort som Ros-Marie Johannesson skriver om kan också höja pastoratets attraktionskraft. Man bör också uppmuntra församlingsbor att engagera sig ideellt och inte bara få en fix idé som att sälja kyrka. Så drar du upp Lidnäs i sammanhanget – den kyrkan är såld – att gråta över det är att ”gråta över spilld mjölk”. Varför koristerna slutade i Mariakyrkans kör får du fråga de som var med i den om, om du undrar.

Du skriver mycket fint Torbjörn om vår goda ekonomi med mera och det är sant. Men som förtroendevald har vi ett ansvar för framtiden.
Med mindre skatte- och avgiftsbetalare är det inte försvarbart att försöka hålla liv i tre kyrkor, när vi som Ronny skriver är cirka 200 besökare i alla tre kyrkorna tillsammans. Jag har också varit aktiv och besökare i Mariakyrkan i cirka 30 år, då kyrkan blomstrade, och vi var cirka 80-100 personer varje söndag på gudstjänst. I dag, före pandemin, cirka 30. Men tiderna förändras, och vilken byggnad jag besöker för att lyssna till Guds ord är av liten betydelse. Värnamo församling läggs inte ned, vi kommer att vara till för alla i vilken av våra byggnader vi än besöker.
Det fungerar mycket bra i våra frikyrkor i centrum, som jag tror har fler besökare än vi, trots att de bara är på ett ställe.
Ingen tycker det är skoj att lägga ned någon kyrka, men man måste vara realist.
Jag, liksom Ronny kan, liksom du Torbjörn ekonomi, och Gud har gett oss verktygen att använda kunskapen på rätt sätt.

Bra, Thomas, att du förstått att ekonomin i pastoratet är god. Ett skäl till att frikyrkorna samlar många besökare är säkerligen det att man lyssnar på sina medlemmar/församlingsbor och inte lägger ner verksamhet mot deras vilja utan deras acceptans. Att det inte för dig personligen skulle spela roll vilken kyrka som du besöker, betyder inte att detsamma gäller för andra församlingsbor. Jag är säker på att antalet gudstjänstbesökare totalt inom Värnamo församling av Svenska kyrkan kommer att minska om Mariakyrkan skulle säljas. Dessutom kan pastoratet marknadsföras genom att vi utnyttjar Mariakyrkans potential – det lär exempelvis finnas många barn i dess omgivningar och om vi erbjöd fin verksamhet åt dem, så skulle det kunna öka föräldrarnas vilja att vara medlemmar i Svenska kyrkan, utöver det rent evangeliska. En intressant fråga utifrån din replik är vad pastoratet kan göra för att återuppväcka intresset för gudstjänsterna i Mariakyrkan, människorna är nog sig lika även om generationerna skiftar.

De som skriver insändaren Apropå att ”Klockorna ska fortsätta ringa”. Jag ska upplysa de som skrivit insändaren, att jag som förtroendevald har bevistat Mariakyrkans mässor näst intill varje vecka sedan 1977 tills dess att coronan slog till. Flera av dem som skriver har jag aldrig sett i Mariakyrkan. Vad är de upprörda för? Märkligt. Jag är förtroendevald och är duktig på ekonomi och kan räkna. I Värnamo församling har vi tre kyrkor och 200 besökare. Vi borde klara oss på färre kyrkor. Mariakyrkan kostar i drift 1 miljon kronor varje år. Församlingen förlorar medlemmar varje år och därmed medlemsintäkter. Ekonomin gå inte ihop i dag. Så kan vi inte ha det.
Kyrkobesökare som kan räkna.
Ronny

År 2010 var pastoratets förmögenhet (egna kapital som är tillgångar minus skulder) 98 miljoner kronor. År 2019 var motsvarande belopp 128 miljoner kronor. Under det tidsspannet gick pastoratet med överskott alla år utom ett. Det fastställda målet för det egna kapitalets storlek är 60 miljoner. Överskottet under perioden är alltså (128-98=) 30 miljoner och det egna kapitalet är mer än dubbelt så stort som målkapitalet. Så ekonomin är stark och det med besked. Att man som kyrkorådsledamot ska man värna om hela det pastorat man sitter för och inte bara den kyrka man mestadels går till anser jag som självklart likaså att man är aktiv deltagare i dess gudstjänster i olika former. Den som inte besöker gudstjänster har inte överhuvudtaget i kyrkorådet att göra. Ett aktivt deltagande i gudstjänster är också en konsekvens av att man vill leva ut sin tro. Jag ser det inte alls som någon merit att man gör det.

Kommentarsfunktionen är stängd