Nyheter

Antalet trafikolyckor minskar

Nyheter Preliminära årsstatistiken från räddningstjänsten i Värnamo har anlänt

Dagen innan årets sista dag anländer preliminära siffror från räddningstjänsten i Värnamo. Totalt har 719 larm klassats som Räddningstjänst vid räddningstjänstens framkomst. 639 av dessa har varit till adresser inom Värnamo kommun. Övriga 80 tillfällen har räddningstjänsten i Värnamo kommun biträtt andra kommuner, både inom och utanför samarbetsområdet RäddSamF, vilket är några fler än tidigare år.

* Bränderna i byggnad har endast varit av tillbudskaraktär

* Det har fortsatt varit märkbart många larm till personer med särskilt stöd.

* Mer än 10 procent av larmen som inkommit som automatiska brandlarm har orsakats av brand. Det är motsvarande siffror som för några år sedan.

* Det har varit betydligt färre bränder i skog och mark än föregående år, vilket givetvis beror på väderleken.

* Antalet larm om trafikolyckor har minskat något under 2019 och det är märkbart färre som skadats allvarligt vid trafikolyckor – den trenden håller i sig sedan flera år tillbaka.

* Antalet sjukvårdslarm i Rydaholm ligger på en fortsatt hög nivå, vilket motsvarar toppnoteringarna några år tillbaka.

* Antalet händelser där allmänheten påbörjat räddningsinsatsen ökar fortsatt.

Vid 64 tillfällen har larmet gällt brand i byggnad i Värnamo kommun, vilket är märkbart fler än tidigare år. När det gäller fördelningen mellan de olika byggnadstyperna som det brinner är har det under året närmare fördubblats när det gäller brand i industri, övriga typer av byggnader är i stort sett oförändrad.

Värnamo kommun har under det gångna året varit förskonade från dödsbränder och enstaka personer har skadats lindrigt vid brand i byggnader under året.

Räddningstjänsten har larmats till totalt 148 trafikolyckor i kommunen, vilka främst har inträffat på de större vägarna. Riksväg 27 samt Värnamo tätort är de områden och vägar dit räddningstjänsten larmats flest gånger. Två personer har omkommit på grund av trafikolyckor i kommunen under året. Antalet svårt skadade har minskat märkbart medan antalet lindrigt och oskadda personer är oförändrat jämfört med föregående år. Räddningstjänsten har behövt att använda utrustning för losstagning av skadad person vid trafikolycka under två av insatserna vid trafikolycka. I kommunen har det inträffat 25 viltolycka som räddningstjänsten larmats till.

148 tillfällen har räddningstjänsten larmats ut till automatiska brandlarm och det motsvarar ungefär tidigare års siffror.

Ett avtal med Region Jönköping finns där räddningstjänsten förbundit sig att larmas på sjukvårdslarm i väntan på ambulans och detta sker inom Rydaholms ”larmzon”. 106 tillfällen larmades under året och utöver detta larmades kommunens övriga styrkor ut 33 gånger på hjärtstopplarm i kommunen, dessa höga siffror motsvarar föregående år.

Dubbelt så många suicidlarm har nått räddningstjänsten sedan föregående år. 27 larm under året, som alltid sker i samverkan med polis och sjukvård, där personer har hotat eller verkställt hot om suicid.

Tre drunkningslarm har nått räddningstjänsten under året som föranlett ett eftersök. Inte vid någon av dessa omkom  någon.

Ett femtiotal uppdrag som utgör ”övriga larmtyper” har gjorts, där det kan vara exempelvis djurräddning eller hisslarm, och dessa uppdrag ökar. Det kan handla om stöd till bland annat polis, ambulans eller hemtjänst. Här finns också några uppdrag där räddningstjänsten hjälpt en äldre person att lyfta upp en anhörig som fallit ur sängen. Det senare för att de inte finns någon annan instans som gör dessa uppdrag.

Arkivfoto

Taggar

Dela