Nyheter

Anrika tomter får nytt liv

Nyheter Hornarydsvägen begåvas med nya bostäder.

Tomterna där det tidigare låg en cykelverkstad på Hornarydsvägen i Värnamo får nytt liv.  [1/3]

På tomterna Krukmakaren 14 och 15 ska det byggas flerbostadshus och parkeringar.  [2/3]

Endast grunden till den tidigare cykelverkstaden finns kvar på tomterna.  [3/3]

En gång i tiden fanns en cykelreparatör belägen bakom ett rött trähus i kvarteret Krukmakaren på Hornarydsvägen i Värnamo. I dag ligger tomten öde. Endast ett staket, en lekstuga, verkstadsgrunden och hjulspår i gräsmattan vittnar om de två fastigheternas tidigare öde, men snart är de forna tiderna ett minne blott. Företaget Sigma Etage AB har planer på att bygga flerbostadshus och parkeringar på de intilliggande tomterna Krukmakaren 14 och 15. På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte diskuterades ärendet. 

I ansökan som har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen redovisas en sammanlagd byggnadsarea på de två tomterna på 364,82 kvadratmeter (170,91 respektive 193,91 kvadratmeter), vilket är en avvikelse på sammanlagt 36,82 kvadratmeter (8,91 respektive 27,91 kvadratmeter) från gällande stadsplan. Åtgärden är sådan att berörda grannar samt kommunens mark- och exploateringsenheten och stadsarkitekt har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Grannarna till en närliggande fastighet yttrade sig i frågan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde den sammantagna bedömningen med hänsyn till rådande praxis och avvikelsernas storlek och omfattning att avvikelserna bedöms vara mindre och att bygglov därför kan ges. 

”Föreslagna åtgärder bedöms följa intentionerna och syftet med detaljplanen och bidrar till en varierande bostadsbebyggelse i området. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit ställning till grannars erinringar och bedömer att annan bedömning än ovanstående inte erfordras”, skriver förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att bevilja bolagets ansökan om bygglov. 

Vi har försökt att nå företrädare för Sigma Etage AB utan framgång. 

Taggar

Dela