Nyheter

Anmälan enligt lex Maria – tandutdragning på fel patient

Nyheter En tonåring som skulle besöka tandvården för sjukdomsbehandlande åtgärder, såsom bedömning av munhygien, stöd i tandborstteknik och fluoridlackning, blev identitetsförväxlad på en Folktandvårdsklinik och fick istället en tand utdragen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Folktandvården Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

När tonåringen kom till tandvårdskliniken ledde flera faktorer till att felbehandlingen utfördes, såsom missförstånd vid incheckning av patienten i journalsystemet, att rutinen för identitetskontroll inte följdes samt avsteg från rutinen vid uteblivande. Folktandvården Region Jönköpings län har vidtagit och planerat flera åtgärder för att dra lärdom av händelsen och arbeta aktivt för att den inte ska upprepas.

Konsekvensen för patienten är initialt en tandlucka i den estetiska zonen och risk för bristande tillit till tandvården. Felbehandlingen har orsakat ett vårdbehov som tidigare inte fanns, vilket leder till flera tandvårdsbesök under en längre tid. Efter att felbehandlingen uppdagats, har patienten blivit omhändertagen inom specialisttandvården med hög prioritet.

Folktandvården Region Jönköpings län har tagit fram en handlingsplan och kommer att genomföra en utvecklingsdag för chefer för att stärka patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Det förebyggande patientsäkerhetsarbetet ska pågå kontinuerligt för att säkerställa att alla chefer och medarbetare har kännedom om säkra rutiner och arbetssätt för god och säker vård. Verksamheten har ett ansvar att stödja medarbetare att göra rätt och undvika att en vårdskada ska inträffa igen.

Källa: Region Jönköping

Taggar