Nyheter

Åminne

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera de naturreservat som finns i kommunen. Totalt finns det 22 naturreservat som är väl värda att besöka

Fornåkermarker och bebyggelselämningar visar att Åminne varit bebott under mycket lång tid. Gamla Åminne mellan sjöarna omges av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. Här finns också en hedbokskog med 150-200-åriga träd och mycket rika bestånd av blåsippor, den så kallade blåsippekullen.

Syfte

Att skydda området för att visa den svenska naturens variation.

Växt- och djurliv

I växtligheten ingår några ängsväxter som stenmåra och ängsvädd men också arter som parkgröe, slidstarr, brunrör och storgröe. En övergiven dammanläggning har utvecklats till en björkbevuxen våtmark, Kvarnamossen, genom vars västra sida Kröcklebäcken rinner norrut. Runt våtmarken växer en bård av yngre alskog som vid bäcken också har ett inslag av alm.

Öster om reservatet betas en mycket fin öppen hagmark med hundraåriga ekar, lönnar och askar. Några är tidigare hamlade, några är döende och träden har en intressant påväxt av lavar. De är också viktiga för insekter och andra smådjur. Markväxtligheten är rik på slåttergynnade örter som svinrot, sommarfibbla och slåttergubbe. Här finns också hönsbär och i fuktstråk darrgräs, låga starrarter och Jungfru Marie nycklar. Djuren betar även den långgrunda stranden vid Bestorpasjön och därför har en varierad strandängsväxtlighet utvecklats.

I reservatet har vi under några år haft problem med att vildsvin har bökat upp stora delar av betesmarken. Länsstyrelsen här låtit sätta upp ett nätstängsel för att hindra vildsvinen att komma in, samt gjort en omfattande röjning av sly som vuxit upp i böket. Området är trots vissa skador mycket väl värt att besöka.

Vägbeskrivning

Kör söderut från Kärda mot Dannäs.

Källa: lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat

Taggar