Nyheter

Alliansen tar ansvar och får Värnamo att fortsätta växa!

Nyheter I ett pressmeddelande sammanfattar Alliansen i Värnamo sin budget för 2024 med plan för 2025 och 2026.

I ett pressmeddelande sammanfattar Alliansen i Värnamo sin budget för 2024 med plan för 2025 och 2026. På bilden syns från vänster: Fredrik Lingeskog, gruppledare (L), kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson (C) och Håkan Johansson, gruppledare (KD). Arkivbild: David Alin

”Alliansen fortsätter ta ansvar för Värnamo kommun och dina skattepengar genom att förstärka kärnverksamheten, fortsätta göra satsningar för tillväxt och attraktivitet utan att öka skatten för dig som medborgare i en redan tuff ekonomisk tid.”

Under budgetprocessen som pågått under det gångna halvåret har Alliansen noggrant följt samhällsutvecklingen och i budgeten gjort noggranna avvägningar. Företaget PwC har tillsammans med oss analyserat behovet på en tioårsperiod utifrån demografi och tillväxt. Trots ett litet reformutrymme innehåller Alliansens budget satsningar för att öka den mänskliga tillväxten.

En förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta den mänskliga tillväxten är att befolkningen fortsätter att öka. Detta blir verklighet genom att kommunen som helhet erbjuder goda förhållanden för alla som lever och verkar här. Detta uppnås genom en attraktiv bostadsutveckling, utbildnings- och karriärmöjligheter i kombination satsningar på näringslivet och med en tillgänglig och kvalitativ välfärd i hela kommunen.

Våra kommunala verksamheter ska alltid arbeta för att utveckla och skapa smarta arbetssätt vilket ger såväl våra medborgare som medarbetare en värdefull vardag och arbetsdag. Ett prioriterat område under kommande år är att sänka sjukskrivningstalen och öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats och stärkts i syfte att uppnå ett tydligare koncerntänk i hela organisationen. En viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare är delaktighet vilket kräver ett inkluderande arbetssätt, ”högt i tak” och nära samarbete mellan chefer och medarbetare.

Genom att använda nya smarta arbetssätt och öka användningen av ny, digital teknik skapar vi förutsättning för verksamhetsutveckling. För att klara den demografiska utmaningen där allt färre ska försörja allt fler måste vi säkerställa att vi använder våra medarbetares kompetenser på bästa sätt.

Utöver större investeringar i tre nya förskolor, två grundskolor, två idrottshallar och en ny fotbollsarena för Allsvenskt spel gör vi också följande satsningar i våra verksamheter:


Omsorgsnämnden
Omsorgen förstärks med en ramökning om 10 miljoner kronor för att ligga i nivå med övriga landet i vad som krävs ekonomiskt för att kunna säkerställa en god omsorg för att de som är i behov av omsorgen ska få de insatser som behövs.


Teknik- & fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden förstärks med en resurs till följd av investeringar och renoveringar under kommande år. Alliansen har för avsikt att större renoveringar från år 2026 ska göras etappvis för att inte behöva flytta verksamheterna, exempelvis Finnvedens gymnasium där fönster, tak, ventilation och ytskikt kan göras i etapper.


Medborgarnämnden

Medborgarnämnden förstärks med en resurs med uppdraget att samordna det kommunövergripande arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) för att tidigt fånga upp de barn och unga som riskerar att hamna utanför samhällsgemenskapen och genom det förebygga placeringar.

Medborgarnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun.


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får en ramökning på 550 000 för kommunens räddningstjänst samt 150 000 kronor med anledning av ökade driftskostnader för geografiskt informationssystem (GIS).


Servicenämnden

Servicenämnden får i uppdrag att utreda en centralisering av inköp och samordning av datorer, läsplattor och tillbehör. Bakgrunden till beslutet är att skapa kostnadseffektivitet, förlänga livslängden av våra digitala enheter och undersöka möjligheten till att cirkulera digitala enheter i större utsträckning.

Servicenämnden får även ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatt utvecklingsarbete. Satsningen på IOT (Internet of things) kan användas för att avlasta våra verksamheter från vissa arbetsuppgifter och samtidigt öka tryggheten för våra medborgare.


Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen förstärks med 290 000 kronor med anledning av ökade driftskostnader för cyberförsäkring och IT-systemet visselblåsning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköpings län för personal inom elevhälsan i Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Värnamo näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer.


Övrigt

Uppdra till samtliga nämnder att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag.

I årets investeringsbudget tillämpar vi ett förändrat arbetssätt än tidigare där vi föreslår Kommunfullmäktige i juni besluta om nämndernas totalbudgetramar per år och uppdrar till respektive nämnd att prioritera vilka projekt som ska rymmas inom ramarna. De större projekt som redan är påbörjade samt inventarier till projekten redovisas och beslutas separat i kommunfullmäktige då dessa bygger på Kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut.

Projekten som ryms inom de 146,6 miljonerna som utgör basramarna fastställs under hösten för beslut i budgetfullmäktige i november.

Vi tar ansvar för att hela kommunen ska leva och att du som medborgare i vår mänskliga tillväxtkommun ska ges en kvalitativ och tillgänglig välfärd.

Tobias Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande

Mikael Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen

Håkan Johansson (KD), gruppledare

Fredrik Lingeskog (L) gruppledare

Taggar

Dela


1 reaktion på Alliansen tar ansvar och får Värnamo att fortsätta växa!

Kommentarsfunktionen är stängd