Nyheter

569 larm under 2015: 3 avlidna

569 larm under 2015: 3 avlidna

Nyheter Under 2015 har Räddningstjänsten i Värnamo kommun larmats ut vid totalt 569 tillfällen.

501 av dessa larm har varit till adresser inom den egna kommunen. Vid övriga larm har räddningstjänsten Värnamo kommun biträtt andra kommuner, både inom och utanför samarbetsområdet RäddSamF.

– Detta ger att antalet larm kommer att vara i nivå med 2014 års siffror. Det innebär vidare att den kraftiga ökningen av larm som skedde mellan åren 2011 och 2012 respektive 2012 och 2013 verkar att ha planat ut. Dock har i princip alla larmtyper ökat under den senaste femårsperioden, berättar Pär Liljekvist som är ställföreträdande räddningschef i Värnamo kommun och som sammanställt statistiken.

2015 utmärker sig från tidigare år enligt följande:

Märkbart färre bränder i byggnad än föregående år
Många av bränderna i byggnad har endast varit av tillbudskaraktär
Få bränder i bostad upptäcks genom brandvarnare
En person räddades ur en brinnande lägenhet av Räddningstjänstens rökdykare
Det har varit färre larm om brand i industri
Det har varit ett fåtal bränder i skog och mark

Det har endast ett antal väderrelaterade händelser i form av stormskador, av typen nedfallna träd och lossnande tak. Bland annat har det varit trafikolyckor där bilar kört på nedfallna träd. Det har inte varit några åsknedslag eller översvämningar på grund av häftigt regn

Tre personer har omkommit i samband med fordonsolyckor
Det har varit två kollisioner mellan bil och tåg
Vid en trafikolycka gjorde en icke tjänstgörande brandman en livräddande insats
Antalet sjukvårdslarm fortsätter att öka
Antalet händelser där allmänheten påbörjat räddningsinsats ökar och inte sällan har personerna utbildats av räddningstjänsten

Brand i byggnad
Vid 82 tillfällen har larmet gällt brand i byggnad. Av dessa har 36 gällt brand i byggnad i Värnamo kommun. Antalet brand i byggnad i Värnamo kommun är märkbart lägre än genomsnittet de senaste åren. Värnamo kommun har under det gångna året varit förskonade från dödsbränder. Två personer har skadats vid brand i byggnad i Värnamo kommun under första halvåret 2015. En person räddades ur en brinnande lägenhet av Räddningstjänstens rökdykare.

Under 2015 har det varit enstaka bränder i byggnad med stor ekonomisk skada. Så har det också varit de senaste åren.

Under året har 9% av larmen från automatiska brandlarmanläggning berott på brand. Detta är avsevärt mycket fler än övriga Sveriges statistik. Tack vare de automatiska brandlarmen upptäcks bränderna tidigt och skadorna blir små.

Det är märkbart få bränder i bostäder som upptäcks av brandvarnare. Mycket tyder på att många bostäder fortfarande saknar fungerande brandvarnare.

De eldstadsrelaterade bränderna har minskat och antalet för 2015 ligger långt under snittet för de senaste fem åren. Antalet så kallade torrkokningar, det vill säga brand på spisen i samband med matlagning, är oförändrat de senaste åren. De eldstadsrelaterade bränderna och torrkokningar är de vanligaste brandorsakerna i såväl bostad som i byggnad totalt i landet.

I Värnamo kommun är det framför allt torrkokningar som utmärker sig. Här är det inte sällan äldre personer som är personer som är inblandande.

Ett flertal av larmen om brand i byggnad till annan kommun har gällt Bors skärsläckarenhet. Vid branden i Eksjö trästad deltog Räddningstjänsten Värnamo med styrkor både i det initiala skedet och sedan i det fortsatta släckningsarbetet.

Brand ej i byggnad
Vid 36 tillfällen larmades räddningstjänsten om brand ej i byggnad, varav 34 var i egen kommun. Detta är en avsevärd minskning jämfört med de senaste åren. En stor del av bränderna ej i byggnad är normalt brand i skog och mark. Det har varit ett fåtal sådana och man kan konstatera att det inte var speciellt många gräsbränder under våren 2015.

Det har inte varit några bränder i skogsmark under sommaren. Denna typ av bränder är väderrelaterade av bland annat två anledningar. Den ena är hur torrt det är i skog och mark. Den andra är att stort antal av bränderna i terräng beror på eldning och grillning. Eftersom det inte varit speciellt torrt i markerna och vädret inte inbjudit till vistelse i skogen, så minskar antalet sådana bränder.

Under 2015 är antalet bilbränder åter som genomsnittet de senaste åren. Det finns ingen gemensam orsak till de bilbränder som inträffat i Värnamo kommun. Här återfinns allt ifrån lastbilar med överhettade bromsar till bilar som inte nyttjats på längre tid. Vid några av bilbränderna kan branden vara anlagd, men detta har inte gått att föra i bevisning.

Trafikolyckor
Räddningstjänsten har larmats till totalt 131 olyckor i trafiken i Värnamo kommun. Dessa inträffar främst på våra större vägnät. Antalet trafikolyckor 2015 innebär en nära tioprocentig ökning jämfört med genomsnittet de senaste åren.

Väg 27 samt Värnamo tätort är de områden där räddningstjänsten larmats till flest trafikolyckor. Det är noterbart att räddningstjänsten inte larmas i någon större omfattning till trafikolyckor i kommunens övriga tätorter.

Taggar

Dela