Statistik

Många unga vuxna känner trygghet

Statistik I en ny undersökning av hur unga vuxna (18-23 år) upplever tryggheten i den fysiska utemiljön har Jönköping den näst högsta andelen som beskriver att de är trygga i sitt område oavsett tid på dygnet. Bara Uppsala kommer högre. I Jönköping ligger kollektivtrafiken i topp som den plats där unga vuxna upplever mest otrygghet, jämfört med resten av de undersökta städerna där torg och centrum är vanligast. Bristande belysning är den främsta orsaken till upplevd otrygghet i de offentliga miljöerna i samtliga undersökta städer.

Unga vuxna känner sig mest otrygga i kollektivtrafiken. Arkivbild: Peter Magnusson

Undersökningen har genomförts genom intervjuer med 2600 unga vuxna i 13 av Sveriges största städer. Svaren från undersökningen har sammanfattats i en rapport som visar hur unga vuxna i svenska städer ser på tryggheten i sin närmiljö utomhus. Vilka miljöer upplever de som trygga respektive otrygga? Hur skiljer sig upplevelsen mellan olika städer och vilka inslag i den fysiska miljön bidrar till att skapa trygghet?

– Rambolls ambition är att skapa samhällsnytta på riktigt och med rapporten vill vi bidra med perspektiv kring stadsutveckling. Genom att undersöka ungas upplevelse av trygghet i den fysiska miljön kan vi ringa in gemensamma faktorer. På så sätt går det att hitta lösningar som ökar deras känsla av trygghet, säger Anna Essehag som är hållbarhetschef på Ramboll Sverige.

Bland svarsgruppens önskemål på lösningar finns många förslag på att öka mängden belysning i offentliga miljöer och att ta bort skymmande buskage i anknytning till gångvägar och gångtunnlar. Många efterlyser också en mer levande stadsmiljö med restauranger och butiker som är öppna senare och fler personer i omlopp.

– Vi jobbar bland annat med kunder inom kommunal förvaltning och med fastighetsbolag som utvecklar bostadsområden i stadsmiljö. För att förstå deras behov behöver vi först förstå deras kunders behov och det är just målgruppen unga vuxna som nu går in på bostadsmarknaden och som kommer leva en stor del av sina liv i dessa miljöer, säger Essehag.

Kollektivtrafiken den otryggaste platsen i Jönköping 
De unga vuxna i Jönköping beskriver kollektivtrafiken som den otryggaste platsen i offentlig miljö, följt av centrum och torg samt parker och grönytor på en delad andraplacering. Det skiljer sig från snittet av de undersökta städerna där centrum och torg rankas högst.

Det vanligaste önskemålet från unga vuxna i Jönköping för att öka upplevelsen av trygghet i den fysiska närmiljön är bra belysning och att byggnader och kvarter ska underhållas. Några frisvar beskriver sänkta trottoarkanter och öppna ytor som uppskattade inslag i utemiljön.

Drygt hälften av de svarande i Jönköping väljer att röra sig på upplysta platser och vägar när det är mörkt. 41 procent beskriver att de känner sig trygga i sitt område oavsett tid på dygnet, vilket är den näst högsta andelen bland de städer som jämförs.

Frisvar från undersökningen i Jönköping 
I undersökningen fick respondenterna ge sina egna förslag på hur man kan öka tryggheten i den fysiska utemiljön. Här är några exempel från Jönköping:

– Belysning och att man kan ha uppsyn över omgivningen så att folk märker om något är skumt.

– Större möjligheter till spontana interaktioner med människor som bor i samma område.

– Mer belysning och öppna ytor.

Källa: Pressmeddelande från Ramboll

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *